Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα γίνει ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) του Εαρινού Εξαμήνου  2022-23 όπου καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του  Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας .

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στην Αίθουσα 7 του ZOOM

Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

“Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει αναρτήσει τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023.”

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών σε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Έναρξη Αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Αγαπητοί φοιτητές

σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός φοιτητών του Τμήματός μας είναι 12 άτομα, (για το πρώην Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας) και 10 άτομα, (για το πρώην Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας) στο ΧΕ_2022-2023. Αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι.

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 15/11/2022 έως 14/05/2023.

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις  05/10/2022 και ολοκληρώνεται στις 19/10/2022Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

 1. «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 2. «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/
 3. «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
 4.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΧΕ2022-2023εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 5. « ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ»,εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
 6.  «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Ωστόσο, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών να καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ ΧΕ2022-2023 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ΠΑ του Τμήματος.

Μετά την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  ΠΑ η οριστικοποίηση της επιλογής των φοιτητών ΠΑ του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισυναπτόμενα θα βρείτε το χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση φοιτητών για ΠΑ στο ΧΕ 2022-2023.

 

Δεν υπάρχει δέσμευση και διαχωρισμός των θέσεων σε δημόσιο & ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι 280€ μηνιαίως.

 

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 357,00 € (637,00€ – 280€) μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου.

 

Ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

ΕΝΤΥΠΑ

Συνημμένα θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στο Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς περιέχουν βελτιώσεις και προσθήκες:

 1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
 3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή –Εργοδότη
 4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
 6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
 7. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

 

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα ΠΑ ΔΙΠΑΕ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 

Δ.Ο.Υ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν, ως αποδεικτικό του Α.Φ.Μ. και της Δ.Ο.Υ. τους, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα δικό τους (εφόσον έχουν) και των γονέων τους Φορολογικού Έτους 2022 (εισοδήματα 2021) ΚΑΙ Φωτοτυπία της 1ης και 4ης σελ. του Ε1 του 2021 των γονέων, για να φανεί αν είναι προστατευόμενα μέλη.

 

ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Παρατίθεται ο σύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του φοιτητή ΠΑ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teithe.gr/crm/login

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση ΕΣΠΑ

“Ενόψει της απόφασης ένταξης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», του Υποέργου 3 «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης» και κατόπιν σημερινής ενημέρωσης από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την κατατεθείσα στη βουλή τροπολογία του άρθρου 453 του ν.4957/2022 και αναφορικά με τις τρέχουσες πράξεις της Πρακτικής Άσκησης Γ΄/θμιας Εκπαίδευσης την πρακτική άσκηση, σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των φοιτητών της πρακτικής άσκησης του Χειμερινού Εξαμήνου 2022 – 2023 με ημερομηνία έναρξης στις 15-11-2022.

Λόγω πίεσης χρόνου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση με επιδότηση ΕΣΠΑ πιθανόν να ξεκινήσει την ερχόμενη βδομάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα λάβετε τις επόμενες μέρες.”

Ανακοίνωση για ΠΑ σε Νοσοκομεία

Oι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την ΠΑ σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα κάνουν τις αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 27/09/2020  ώστε να δημιουργηθεί λίστα προτεραιότητας με βάση μόνο τα κριτήρια επίδοσης από τον παρακάτω πίνακα.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία (και τα στοιχεία φοιτητή) που μόνος του ο φοιτητής θα εκτυπώσει από το λογαριασμό του στο uniportal (όχι στη γραμματεία) και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας με ονοματεπώνυμο στην πίσω πλευρά. Oι υποψήφιοι ασκούμενοι οφείλουν να εγγραφούν  στο eclass στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλούμε στην αίτησή σας να είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστα τα τηλέφωνα και email σας.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 

1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

 

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

 

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

 

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

 

 

 

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο =15

Θ’ (9ο) εξάμηνο = 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο = 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

 

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

 

0 μαθήματα = 15

1-2 μαθήματα = 10

3-4 μαθήματα = 5

5 και ανωτέρω μαθήματα = 0

 

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

65

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

Ανακοίνωση για ενημερωτική συνάντηση για την ΠΑ

Την παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18.00 θα γίνει ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση του Χειμερινού Εξάμηνου 2022-23 οπού καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμων Διατροφής και Διαιτολογίας.

H συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αίθουσα 1 του  ZOOM

Αποτελέσματα ΠΑ (ΕΣΠΑ)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ λαμβάνοντας υπόψη,

(α) τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων επιλογής των φοιτητών, για εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης το Εαρινό Εξάμηνο 2022, από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων Δι.Πα.Ε.,

(β) ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για Πρακτική Άσκηση και

(γ) ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ δεν υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων,

ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του τους οριστικούς πίνακες κατάταξης επιλογής των φοιτητών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2022 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», με MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ με ΕΣΠΑ μέχρι 22-3-2022

“Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων του πρώην ΑΤΕΙΘ, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, μέχρι την Τρίτη 22/03/2022, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/).

Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.”

Παράταση υποβολής των αιτήσεων ΠΑ με ΕΣΠΑ ΕΕ2022 μέχρι 20-03-2022

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ πρώην ΑΤΕΙΘ, μέχρι την Κυριακή 20/03/2022, των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης”, με MIS 5032657, (https://praktiki.teithe.gr/crm/). Δικαιολογητικά πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, δε θα γίνονται δεκτά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο