Διαδικασία αναγνώρισης βαθμολογίας μαθημάτων

Στάδιο 1:  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές εντός τριάντα ημερών από την εγγραφή τους στο ΤΕΔΔ οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά (με αποστολή e-mail) στην γραμματεία του Τμήματος (info@nutr.ihu.gr) τα παρακάτω:

 1. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΔ)
 2. Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα προέλευσης των μαθημάτων για τα οποία κατατίθεται αίτημα αναγνώρισης.
 3. Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης (πρέπει να περιλαμβάνει την Διδαχθείσα ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων).

Όλα τα έγγραφα που πρόκειται να καταθέσουν οι φοιτητές, πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε μορφή PDF, ιδανικά σε αναγνωρίσιμη μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της Αίτησης (Προσοχή: OXI φωτογραφίες!). Τα παραπάνω 3 PDF αρχεία πρέπει να αποσταλούν όλα μαζί σε ένα e-mail.

Στάδιο 2:  Τα κατατεθέντα στη Γραμματεία δικαιολογητικά, ελέγχονται από την Γραμματεία και προωθούνται για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του ΤΕΔΔ.

Στάδιο 3:  Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης μαθημάτων αντίστοιχα από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αναγνώρισης και εισηγείται την έγκρισή του στη Συνέλευση του Τμήματος.

Στάδιο 4:  Μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καταχωρούνται οι αντίστοιχοι βαθμοί στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Η διαδικασία αναγνώρισης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του διδακτικού εξαμήνου κατά το οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Η αντιστοίχιση δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ωστόσο η σχετική αίτηση, εφόσον το επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των 30 ημερών από την εγγραφή στο ΤΕΔΔ, όπως αναφέρεται παραπάνω.
 • Το σύνολο των αναγνωριζόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μαθημάτων (προσμετρώντας μονάδες ECTS) του προγράμματος σπουδών του ΤΕΔΔ.
 • Ο βαθμός που θα λαμβάνει ο φοιτητής στην περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος προέλευσής του.
 • Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο ΤΕΔΔ, τότε χάνει αυτόματα το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει αίτηση, η διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτόματα.
 • Δεν προβλέπεται αναγνώριση μαθημάτων, για τα οποία δεν υπήρξε προβιβάσιμος βαθμός από το τμήμα προέλευσης .
 • Η αναγνώριση του μαθήματος πραγματοποιείται στο εξάμηνο στο οποίο ανήκει το μάθημα, αφού δηλωθεί από τον φοιτητή.
 • Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση δεν αναγνωρίζονται.
 • Η αναγνώριση μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο για μαθήματα μεταξύ προγραμμάτων σπουδών του 1ου κύκλου. Δηλαδή δεν αναγνωρίζονται μαθήματα μεταπτυχιακού για μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο