Πρακτική Άσκηση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
(Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΔΔ 12η/15.09.2022

Ο πλήρης Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα αυτή, αλλά και ως PDF στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γενικές Πληροφορίες

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες και διαρκεί πέντε (5) μήνες, ενώ περιλαμβάνεται στο 4ο έτος σπουδών σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΤΕΔΔ) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.Η ένταξη της ΠΑ στο ΠΠΣ, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που δίδεται από το ΤΕΔΔ.

Σκοπός της ΠΑ είναι η εξάσκηση των φοιτητών στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε ό,τι σχετίζεται με το επάγγελμα του Διατροφολόγου-Διαιτολόγου.

Οι πιθανοί φορείς απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνουν ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών τροφίμων, προγράμματα ευεξίας, υπηρεσίες υγείας στο σπίτι, σωματεία υγείας, κυβερνητικά προγράμματα, έρευνα, συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις.

Με την ολοκλήρωση της ΠΑ, οι ασκούμενοι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώση βασικού επιπέδου και θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες ορθής επαγγελματικής στάσης που αρμόζει με την ηθική του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Η ΠΑ διαρκεί πέντε μήνες και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου σε ένα φορέα υποδοχής (ΦΥ) ή αν υπάρχει η δυνατότητα τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους ΦΥ να διαχωριστεί σε  δύο μέρη:

 • ΜΕΡΟΣ Ι: Δύο (2) μήνες ΠΑ στην Κοινότητα ή σε Επιχείρηση Τροφίμων
 • ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Τρεις (3) μήνες ΠΑ σε Νοσοκομεία/Κλινικές

Οι προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωμα εκπόνησης ΠΑ οι φοιτητές/τριες είναι οι εξής:

Από το 8ο εξάμηνο και με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα ειδικότητας του ΠΠΣ και συνολικά έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 170 ΔΜ.

Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε φορείς υποδοχής (ΦΥ) του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής, καθώς επίσης και σε Ερευνητικά Κέντρα, φορείς ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus.

Ο φοιτητής που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις υποβάλλει αίτηση/δήλωση για να ξεκινήσει την ΠΑ. Αν η θέση αφορά σε ΦΥ του Δημοσίου, τότε μπορεί να δηλώσει έως 4 πιθανούς φορείς/επιχειρήσεις του Δημοσίου για τις οποίες ενδιαφέρεται, με φθίνουσα σειρά προτίμησης.

Εάν η θέση αφορά σε ΦΥ του Ιδιωτικού τομέα, τότε στην αίτηση/δήλωσή του πρέπει να αναφέρει την επωνυμία της Εταιρείας, επισυνάπτοντας μαζί τη σχετική αίτηση και βεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία.

Η επιτροπή ΠΑ κατανέμει τους φοιτητές στις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους.

Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι το ΦΥ όπου επιθυμούν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή ΠΑ, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης/φορέα, εγκρίνει τη θέση για τον προτείνοντα φοιτητή.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασκούμενων

 1. Κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης ΠΑ ο ασκούμενος φοιτητής δικαιούται να απουσιάσει από το ΦΥ μία μέρα για κάθε μήνα απασχόλησης, δηλαδή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά, οι οποίες όμως δεν επιτρέπεται να είναι συνεχόμενες. Πριν την απουσία τους, οι ασκούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τόσο το ΦΥ, όσο και τον Επόπτη Εκπαιδευτικό. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο ΠΑ, θεωρούνται και υπογράφονται από τον Επόπτη και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του ΤΕΔΔ.
 2. Στο χώρο της εργασίας του, ο ασκούμενος υποχρεούται να ακολουθεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας, ως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αδικαιολόγητες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών και ρυθμίσεων του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει σε μεταγενέστερο εξάμηνο εκ νέου τη διαδικασία για τη συμπλήρωση του χρόνου ΠΑ που υπολείπεται.
 3. Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο ΠΑ, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το ΤΕΔΔ. Στο βιβλίο ΠΑ αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε, και αναφέρονται συνοπτικά τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της επιχείρησης ή της υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων. Επιπλέον ο ασκούμενος αποστέλλει κάθε εβδομάδα, ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον Επόπτη Εκπαιδευτικό (Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ) με αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του στο ΦΥ κατά την παρελθούσα εβδομάδα.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του ΤΕΔΔ Αίτηση ολοκλήρωσης της πρακτικής με συνημμένα με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • (α) Το βιβλίο ΠΑ κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας (αν υφίστανται) και την επίδοσή του.
  • (β) Βεβαίωση περάτωσης της ΠΑ υπογεγραμμένη από το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ)
  • (γ) Κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε τυχόν ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκουμένου κατά την πρακτική άσκηση.

Η Επιτροπή ΠΑ λαμβάνει, ελέγχει την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης που κατατέθηκαν από τον ασκούμενο και τέλος εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα.

Εποπτεία ΠΑ από τον Επόπτη εκπαιδευτικό

Η Επιτροπή ΠΑ ορίζει για κάθε ασκούμενο έναν Επόπτη Εκπαιδευτικό που μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ. Ο επόπτης έχει ως καθήκον να ελέγχει αν η ΠΑ εξασκείται σωστά γι αυτό:

 • Ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή κάθε εβδομάδα για τις δραστηριότητές του στο ΦΥ.
 • Επικοινωνεί με το ΦΥ τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, ή με επί τόπου επίσκεψη, και ενημερώνεται για την πορεία της ΠΑ των φοιτητών που έχει υπό την εποπτεία του.
 • Εντοπίζει τυχόν προβλήματα που παρατηρήθηκαν από τη μεριά των φοιτητών ή των ΦΥ και ενημερώνει την Επιτροπή ΠΑ.
 • Αξιολογεί την ΠΑ και εισηγείται στην Επιτροπή ΠΑ την επιτυχή ολοκλήρωσή της ή όχι.

Φορείς Υποδοχής (ΦΥ)

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό της ΠΑ είναι φορείς όπως:

(α) Ιδιωτικές επιχειρήσεις (Ιδιωτικά Διαιτολογικά Ιατρεία, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Ιδιωτικές Κλινικές, Βιομηχανίες Τροφίμων, κλπ.)
(β) Δημόσιες υπηρεσίες καθώς και ΝΠΔΔ (Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Συνεταιρισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))

Σημειώνεται επιπλέον ότι,

 1. Επιχειρήσεις και οργανισμοί που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους τη διατροφή, μπορούν να απασχολήσουν φοιτητές του ΤΕΔΔ με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο και η φύση της εργασίας των ασκουμένων, σχετίζεται σαφώς με το χώρο της διατροφής, υπό την ευρεία έννοια και ότι έχουν απασχολούμενο κάποιο διαιτολόγο που μπορεί να εκτελέσει χρέη εκπαιδευτή για τον ασκούμενο. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων τροφίμων ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να είναι ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου της επιχείρησης.
 2. Η πραγματοποίηση ΠΑ φοιτητών/τριών σε επιχείρηση συγγενικού τους προσώπου 1ου και 2ου βαθμού δεν επιτρέπεται.
 3. Σε κάθε ΦΥ δεν επιτρέπεται να απασχοληθούν περισσότεροι από τρεις (3) φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 4. Στο τέλος της ΠΑ ο ΦΥ οφείλει να υπογράψει βεβαίωση περάτωσης της ΠΑ του/της φοιτητή/τριας εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για τους ΦΥ με τους οποίους το Τμήμα έχει συνεργαστεί κατά καιρούς τα προηγούμενα έτη από τη Λίστα Συνεργαζόμενων με το Τμήμα ΦΥ, που βρίσκεται αναρτημένη στο eclass του ΤΕΔΔ και συγκεκριμένα στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».

Πρωτόκολλο συνεργασίας

Μεταξύ του ΤΕΔΔ, του ΦΥ και του φοιτητή/τριας υπογράφεται πρωτόκολλο συνεργασίας όπου περιγράφονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις όλων των μερών που το υπογράφουν. Όλοι οι Φ.Υ. που απασχολούν φοιτητές/τριες για ΠΑ από 1.10.2019 έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν τους ασκούμενους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Συγκεκριμένα, πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3.5 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών ΠΑ Σπουδαστών/Φοιτητών). Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται τόσο κατά την έναρξη, όσο και στη λήξη της ΠΑ. Κατά τη συμπλήρωση του Ε3.5 ο ΦΥ επισυνάπτει τη σύμβαση ή το πρωτόκολλο συνεργασίας, ή την εγκριτική απόφαση του Τμήματος για την πραγματοποίηση της ΠΑ, με τα στοιχεία του φοιτητή/τριας.

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας στην ΠΑ

Κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν επιτρέπεται η λήψη αντικειμένων, δεδομένων, στοιχείων ασθενών ή θεραπειών από το ΦΥ, είστε σε φυσική μορφή, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (φωτογραφίες, αρχεία, κλπ.). Οι ασκούμενοι οφείλουν να σέβονται τους υπαλλήλους στους ΦΥ και τη δουλειά τους και να τηρούν τους κανόνες του GDPR για τους ασθενείς και τις θεραπείες τους.

ΠΑ μέσω της κινητικότητας Erasmus

Οι φοιτητές δικαιούνται να μετακινηθούν για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Αλλοδαπή “επιπλέον” της κινητικότητας για σπουδές και μέχρι συμπλήρωσης συνολικού χρόνου 360 ημερών (από 2 έως 12 μήνες), σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια ή άλλους οργανισμούς.

Ο φοιτητής για να κάνει την πρακτική του άσκηση (από 2 έως 12 μήνες) αφού γίνει δεκτός από κάποιο φορέα (επιχείρηση, ερευνητικό κέντρο, κλπ.), συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα έντυπα για την πρακτική άσκηση που ορίζει το γραφείο Erasmus του ΔιΠαΕ και τα υποβάλει επίσης στο γραφείο Erasmus. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έντυπο Learning Agreement, το οποίο υπογράφεται α) από τον Επόπτη της ΠΑ του οργανισμού υποδοχής, β) τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Erasmus του ΤΕΔΔ, και γ) από τον ίδιο το φοιτητή.

Παράλληλα, εκτός από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Erasmus και μια Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός του όπου να βεβαιώνεται ότι του επιτρέπει το Τμήμα του να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση. Για την εκπόνηση ΠΑ μέσω Erasmus, ο φοιτητής πρέπει να συμβουλευθεί τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης με την κινητικότητα Εrasmus, ο φοιτητής οφείλει να επικοινωνήσει τόσο με το γραφείο Erasmus όσο και με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος του ΔιΠαΕ και να καταθέσει και στα δύο μέρη το Learning Agreement After the Mobility. Στην συνέχεια, για την αναγνώριση της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος, με βάση το Learning Agreement After the Mobility, συντάσσει και υπογράφει βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και την καταθέτει στην Συνέλευση του ΤΕΔΔ προς έγκριση.


ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Όταν η ΠΑ πραγματοποιείται στην Κοινότητα, οι ασκούμενοι ασκούνται σε δομές της δημόσιας υγείας, όπως κέντρα δημιουργικής απασχόλησης-φύλαξης παιδιών, δημόσιοι και ιδιωτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, χώροι φροντίδας ηλικιωμένων (γηροκομεία και ΚΑΠΗ), διαιτολογικά γραφεία και κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα ατόμων με ειδικές ανάγκες (αυτισμός, νοητική στέρηση κλπ) και γυμναστήρια ή αθλητικά σωματεία.

Οι ασκούμενοι σε αυτόν τον τομέα εμπλέκονται σε όλα τα στάδια οργάνωσης και στελέχωσης των δομών αυτών πάντα σε ότι σχετίζεται με την προαγωγή της υγείας μαζικά, αλλά και ως μεμονωμένα κλινικά περιστατικά, εφόσον χρειάζεται παρέμβαση όπως γίνεται στα νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα, στις δομές όπου υπάρχουν άτομα τα οποία σιτίζονται, οι ασκούμενοι διατροφολόγοι μπορεί να εμπλέκονται, ασχολούνται και παρεμβαίνουν στα παρακάτω:

 • στο σύστημα παραγγελίας και ελέγχου τροφίμων και πρώτων υλών
 • στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και των πρώτων υλών
 • στην σωστή αποθήκευση τροφίμων
 • στην επεξεργασία τροφίμων και προετοιμασία των γευμάτων σε ότι αφορά την ποιότητα και την συνολική θρεπτική αξία
 • στο σερβίρισμα των γευμάτων και την οργάνωση της τραπεζαρίας σε ότι αφορά την ποσότητα

Σε ότι αφορά την κατάρτιση των διαιτολογίων-καταλόγων (μενού) και στα προσφερόμενα γεύματα της εκάστοτε δομής, οι ασκούμενοι διατροφολόγοι ασχολούνται, παρεμβαίνουν, συνεισφέρουν και καταρτίζονται στα εξής:

 • στον αριθμό και στη σωστή κατανομή προσφερόμενων γευμάτων , καθώς και σε εξατομικευμένες περιπτώσεις όπως η πιθανή υποθρεψία και η παχυσαρκία κάποιου ή κάποιων από τους τρόφιμους
 • στο ποσοστό κάλυψης των θερμιδικών αναγκών της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαιρέσεων
 • στη θρεπτική αξία των γευμάτων τόσο σε μικροθρεπτικά όσο και σε μακροθρεπτικά συστατικά
 • στην εξασφάλιση ποικιλίας τροφίμων, σε ότι αφορά την συμπερίληψη όλων των ομάδων τροφίμων
 • στην ενσωμάτωση εποχιακών τροφίμων για τη διασφάλιση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας αυτών
 • στη γενικευμένη ποιότητα του διαιτολογίου
 • στον έλεγχο ενός πλήρες διατροφικού- ιατρικού ιστορικού τροφίμων, για την αποφυγή κάποιας τροφικής αλλεργίας ή δυσανεξίας αυτού καθώς και στη σύνθεση των γευμάτων σε ειδικές περιπτώσεις όπως τρόφιμοι με παθολογικές καταστάσεις

Οι ασκούμενοι επίσης ειδικεύονται στην κατάρτιση διαιτολογίων που αφορούν σε ειδικές καταστάσεις (παθολογικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες), εστιάζοντας:

 • στην αξιολόγηση της σωστής διαιτητικής ημερήσιας πρόσληψης των ατόμων εντός της δομής που φιλοξενείται
 • στην αξιολόγηση της διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων γευμάτων
 • στην καταγραφή προτεινόμενων αλλαγών, ανάλογα με τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου ξεχωριστά

Επιπλέον, οι ασκούμενοι εμπλέκονται στη διατροφική εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος, προάγοντας τον ισορροπημένο τρόπο διατροφής με:

 • τη χρήση μέσων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την ηλικία των ατόμων
 • την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών αλλαγής διαιτητικής συμπεριφοράς
 • την ανάθεση στα άτομα μικρών εργασιών για την παρακολούθηση της διατροφικής συμπεριφοράς
 • την παροχή γνώσεις σχετικών με την εκάστοτε ομάδα ενδιαφέροντος (αθλητικά σωματεία, γυμναστήρια, εξατομικευμένα αθλητικά προγράμματα)

Τέλος, οι ασκούμενοι σε διαιτολογικά γραφεία εντρυφούν στην εκπαίδευση του εκάστοτε άτομου ώστε αυτό να κατανοήσει την επίδραση της διατροφής στην υγεία. Επίσης εκπαιδεύει το άτομο με στόχο τις καλύτερες διατροφικές επιλογές που προασπίζουν την υγεία του και προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν ασθένειες. Πιο συγκεκριμένα ασχολούνται:

 • διατροφική αξιολόγηση (διατροφικό – ιατρικό ιστορικό, ανάλυση σωματικής σύνθεσης)
 • κατάρτιση εξατομικευμένων διαιτολογίων (ιατρικές καταστάσεις που επιδέχονται θεραπεία μέσω διατροφής, σχεδιασμένη ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου)
 • διατροφική αγωγή (συμπεριφορά, εκπαίδευση των ατόμων)
 • προαγωγή δημόσιας υγείας μέσω ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα διατροφής και υγείας
 • ερμηνεύουν την επιστήμη της διατροφής σε χρηστικές πληροφορίες γύρω από τις τροφές
 • παρέχουν συμβουλές για υγιεινούς τρόπους διατροφής για όλες τις ηλικίες, λαούς και κοινωνικο-οικονομικές ομάδες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να απευθυνθούν σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων για την πρακτική τους άσκηση πρέπει να επιλέξουν επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ανάλυση, την ασφάλεια, την εμπορία τροφίμων καθώς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την μεταποίηση και την διακίνηση προϊόντων τροφίμων. Επίσης μπορούν να απευθυνθούν σε χώρους μαζικής εστίασης. Οι επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν μεγάλο μέρος των Ελληνικών βιομηχανιών και συνεπώς υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων για την αποτελεσματική ένταξη των αποφοίτων του τμήματος στην αγορά εργασίας του αντικείμενου σπουδών τους.

Οι επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (food retailing), επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων (food production) και επιχειρήσεις εστίασης (food service). Όλες οι επιχειρήσεις και εταιρείες τροφίμων για να τηρούν τα κριτήρια της ΠΑ, είναι απαραίτητο να έχουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας, οργανόγραμμα και να έχουν εφαρμόσει σύστημα HACCP σύμφωνα με τον κανονισμό 852/2004/EE.

Σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ασκούνται στον έλεγχο και την διαχείριση προμηθειών, στη διαχείριση HACCP και τη διασφάλιση της ποιότητας, στη διαχείριση της παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων και τέλος με το marketing και την υποστήριξη των πελατών.

Ειδικότερα στις επιχειρήσεις ανά κατηγορία, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

 • Επιχειρήσεις Λιανικής Πώλησης: Πρέπει να είναι επιχείρηση με δυναμικότητα σε αριθμό παρεχόμενων τροφίμων και ποτών πάνω από 1000 μερίδες την ημέρα και να διαθέτουν δικούς τους χώρους εξυπηρέτησης (outlets) ή να εξυπηρετούν στο χώρο του πελάτη. Εξαίρεση αποτελούν εταιρείες με ιδιαίτερο διαιτολογικό σκεπτικό στα γεύματα που παρέχουν. Στις επιχειρήσεις αυτές οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν στο σχεδιασμό και την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας εξυπηρέτησης και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εδεσματολογίων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων: Είναι οι εταιρείες που με δική τους επωνυμία παράγουν τρόφιμα για διάθεση δική τους ή για λογαριασμό τρίτων. Στις επιχειρήσεις αυτές οι ασκούμενοι θα γνωρίσουν τη βασική παραγωγική διαδικασία, θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, θα γνωρίσουν από κοντά τη διακίνηση του τελικού προϊόντος και θα μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις εστίασης: Πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες κατά προτίμηση 4* και εταιρείες τροφοδοσίας (catering) όπου υπάρχει ένας τουλάχιστον χώρος εστίασης. Οι ασκούμενοι θα γνωρίσουν και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε σχέση με τη διεύθυνση F&B (food and beverage) και συγκεκριμένα τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εδεσματολογίων και υπηρεσιών εστίασης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Κατά την ΠΑ σε Νοσοκομεία, οι ασκούμενοι φοιτητές θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις και να τις εφαρμόσουν στην πράξη ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με τα αίτια και τη φυσιολογία των νοσημάτων τα οποία αντιμετωπίζονται σε χώρους νοσηλείας. Έτσι, θα τους δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την πραγματοποίηση διατροφικών παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, λειτουργώντας ως ενεργά μέλη της ιατρικής και πάρα-ιατρικής ομάδας.

Πιθανές κλινικές, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ασκούμενοι, είναι η καρδιολογική, η παθολογική, η χειρουργική, η παιδιατρική μονάδα, η εντατική φροντίδα, η μονάδα τεχνητού νεφρού, αλλά και σε άλλες κλινικές με βάση το κάθε νοσοκομείο, όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.

Η επίβλεψη της ΠΑ στην κλινική διατροφική θεραπεία προετοιμάζει τους ασκούμενους να εφαρμόσουν τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, εγκύων/θηλαζόντων γυναικών και ηλικιωμένων. Η κλινική διατροφική θεραπεία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διαχείριση σωματικού βάρους και παχυσαρκίας, τη διαχείριση ασθενών της παιδιατρικής, ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, ή και ασθενών με μια πληθώρα παθήσεων, όπως αγγειακών, και πιο συγκεκριμένα καρδιαγγειακών, γαστρεντερικών, πνευμονολογικών και νεφρολογικών. Περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση ασθενών που έχουν υποστεί εγκαύματα, έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις, ή τέλος ασθενών που τρέφονται παρεντερικά και εντερικά.

Επιπλέον, οι ασκούμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση υπηρεσιών τροφίμων του νοσοκομείου. Μερικά από τα καθήκοντα, τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν, είναι να συζητήσουν με την προϊσταμένη τον τύπο του μενού και την τροποποίησή του ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τις θεραπευτικές δίαιτες. Επίσης, στα παραπάνω καθήκοντα, περιλαμβάνεται και η ανάλυση των μενού σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού που εξυπηρετούν. Όλοι οι ασκούμενοι, θα συμμετάσχουν και θα επιβλέψουν την παραγωγή τόσο ζεστών όσο και κρύων γευμάτων. Ακόμη, θα κληθούν να ελέγξουν τους δίσκους των ασθενών, για να διαπιστώσουν την ακρίβεια ως προς την παραγγελία και την αρτιότητά τους. Πιθανόν να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων εστίασης.

Επιπλέον καθήκοντα περιλαμβάνουν τόσο τη διενέργεια απογραφής και παραγγελίας τροφίμων και προμηθειών όσο και τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μηνιαίων αναφορών. Οι ασκούμενοι, καλούνται να λάβουν μέρος σε συζητήσεις με τον επιμελητή προϋπολογισμού σε ότι αφορά στα γεύματα ασθενών και πελατών και το κόστος των τροφίμων. Τέλος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που συμμετέχουν στην ΠΑ, θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή τις δεξιότητες τους και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε μια ποικιλία σεναρίων.


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Αγαθή Πρίτσα, Επ. Καθηγήτρια
Επιστημονικά Υπεύθυνη
2310 013384
agpritsa@ihu.gr

Καλλιόπη Καραστογιαννίδου, Επ. Καθηγήτρια
Μέλος
2310 013386
karasto@ihu.gr

Άννα Γιαννακουδάκη, Λέκτορας
Μέλος
2310 013176
annagianna@live.com

Μετάβαση στο περιεχόμενο