Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου) ή οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ισχύει ανώτατη διάρκεια φοίτησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Στη διάρκεια κάθε εξαμήνου γίνεται θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε ανεξάρτητες μονάδες τροφοδοσίας ή τμήματα τροφοδοσίας νοσοκομείων, ξενοδοχείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων καθώς και σε ιατρεία παχυσαρκίας νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Tο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προσφέρει ένα μοντέρνο πρόγραμμα σπουδών με εξειδικευμένες διδακτικές ενότητες σε θέματα όπως

(i) η επίδραση της Διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού,
(ii) η σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων και
(iii) ο σχεδιασμός και η παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος πλαισιώνεται, επίσης, από μαθήματα βασικών γνώσεων (Χημείας, Βιολογίας, Στατιστικής και Πληροφορικής) και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Οργάνωση Μαθημάτων

Στο Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται συνολικά εξήντα (60) μαθήματα, συμπεριλαμβανόμενης της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης. Για την λήψη Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση κατ’ ελάχιστο πενήντα (50) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

Α. Τα μαθήματα ταξινομούνται σε

  • Υποχρεωτικά (Υ): μαθήματα υποβάθρου και βασικά μαθήματα της ειδικότητας, υποχρεωτικά και κοινά για όλους τους φοιτητές
  • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά (ΕΥ): υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα από μία λίστα διαθέσιμων μαθημάτων
  • Προαιρετικά μαθήματα (ΠΡ): μη-υποχρεωτικά μαθήματα γενικής μόρφωσης ή μαθήματα εμβάθυνσης, υποδομής ή διεπιστημονικά, τα οποία μπορούν ελεύθερα να επιλέξουν οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους.

Β. Με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως:

  • Γενικού Υποβάθρου (ΓΕΝ. ΥΠ)
  • Ειδικού Υποβάθρου (ΕΙΔ. ΥΠ)
  • Ειδικότητας (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  • Διοίκηση-Οικονομία-Νομοθεσία-Ανθρωπιστικές Σπουδές (ΔΟΝΑ)

Τα μαθήματα Γενικού Υποβάθρου προσφέρουν βασικές γνώσεις Χημείας, Βιολογίας, Στατιστικής και Πληροφορικής ενώ τα μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου και Ειδικότητας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Γ. Το κάθε μάθημα μπορεί να είναι:

  • Θεωρητικό (Θ): περιλαμβάνει μόνο Θεωρητικό μέρος (Θ)
  • Μικτό (Θ+Ε): περιλαμβάνει Θεωρητικό (Θ) και Εργαστηριακό μέρος (Ε)

Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτήν προβληματισμός.

Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του διδάσκοντα, εκπαιδεύονται στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών, στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη και συγγραφή εργασιών και σε ποικίλα άλλα θέματα που οδηγούν στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιότητων του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου. Στα μαθήματα αυτά οι φοιτητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής σε κάθε ένα από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό του μαθήματος σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές μονάδες που καθορίζουν τη βαρύτητα του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος επαναλαμβάνει μόνο αυτό.

Δ. Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ’ ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως Προαπαιτούμενο του δεύτερου.

ECTS

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών (πιστωτικών) μονάδων (Δ.Μ) ή μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Σύμφωνα με τo σύστημα ECTS, σε κάθε μάθημα αποδίδεται μια αριθμητική τιμή (μεταξύ 1-60), η οποία εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, ένα πλήρες Ακαδημαϊκό Έτος Σπουδών ισοδυναμεί σε τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS και κάθε πλήρες Εξάμηνο Σπουδών αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 30 μονάδες ECTS. Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πλήρης λίστα κανονισμών Τμήματος

Αναλυτικό πρόγραμμα – Περίγραμμα Μαθημάτων

Για να δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα και το Περίγραμμα των μαθημάτων του Τμήματος ανά εξάμηνο σπουδών, πατήστε εδώ:

Μετάβαση στο περιεχόμενο