Αξιολόγηση

Εσωτερική Αξιολόγηση

Για να δείτε τις εσωτερικές αξιολογήσεις του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα της ΜΟΔΙΠ ΔΙΠΑΕ.

Εξωτερική Αξιολόγηση.

Για να δείτε την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα της ΕΘΑΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο