Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας

 
 

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

Ιδρύθηκε το 1985 με το Π.Δ. 561 (ως τμήμα «Διατροφής» του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) και είναι το πρώτο Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της Διατροφής που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση, την προαγωγή και τη μεταφορά μεθόδων, πρακτικών, τεχνικών και σύγχρονης τεχνολογίας στις Επιστήμες της Διατροφής και τη Διαιτολογία. Με στόχο τη θεωρητική, αλλά και την εφαρμοσμένη κατάρτιση των φοιτητών, το Τμήμα επικεντρώνεται:

 • Στην ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών και την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση υψηλού επιπέδου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών
 • Στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
 • Στη διεξαγωγή έρευνας στις Επιστήμες της Διατροφής και τη Διαιτολογία,
 • Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Α.Ε.Ι. και τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διατροφής και της Διαιτολογίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ)

Ο σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας είναι να εκπαιδεύει τους φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με:

 • την επίδραση της Διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού,
 • τη σύσταση, τεχνολογία, επεξεργασία, διακίνηση και νομοθεσία των τροφίμων και
 • το σχεδιασμό και την παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 36Α/1989 και μπορούν να εργαστούν άμεσα σε εργασιακούς χώρους όπως Διαιτολογικά γραφεία, Κλινικές, Νοσοκομεία, Αθλητικά κέντρα και Γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αδυνατίσματος, Βιομηχανίες τροφίμων, Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα,  σε αντικείμενα όπως:

 • Κατάρτιση διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους
 • Μελέτη της θρεπτικής αξίας των τροφίμων
 • Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων προϊόντων
 • Ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS για την ανταλλαγή φοιτητών όλων των επιπέδων σπουδών, αλλά και μελών του διδακτικού προσωπικού, μεταξύ πολλών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που συμμετέχουν στο δίκτυο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διατροφή και Διαιτολογία”, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

 • Μεσογειακή Διατροφή και Τουρισμός
 • Αθλητική Διατροφή
 • Κλινική Διαιτολογία

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή προηγμένων γνώσεων σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν ανάγκες στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία και απευθύνεται σε πτυχιούχους μίας σειράς Τμημάτων που άπτονται αυτών των επιστημονικών τομέων.

Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:

 • να παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο
 • να παρέχει διεπιστημονική εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων κλάδων από τους χώρους της Υγείας, του Αθλητισμού, του Τουρισμού αλλά και της βασικής έρευνας
 • να παράγει νέα γνώση και να προάγει νέες διεπιστημονικές συνεργασίες, στον ευρύτερο χώρο της διατροφής, μέσα από την ενίσχυση της έρευνας
 • να δημιουργεί ισχυρό υπόβαθρο στις Επιστήμες Διατροφής και στη Διαιτολογία σε αποφοίτους άλλων Επιστημών, προκειμένου να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και να απασχοληθούν στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία του ΠΜΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών βάσει του ΦΕΚ B’ 3479/21.08.2020.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το τμήμα απασχολεί μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π που εκπονούν διδακτικό και ερευνητικό έργο στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία, καθώς και πληθώρα εξωτερικών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργατών.

ΕΡΕΥΝΑ

Το τμήμα διαθέτει 4 θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια όπου διεξάγεται υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο