Πτυχιακή Εργασία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η απόκτηση εμπειρίας στη μεθοδολογία της έρευνας και στον τρόπο συγγραφής ενός επιστημονικού κειμένου. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας είναι διαθέσιμη ως επιλογή στο 8ο Εξάμηνο Σπουδών και ισοδυναμεί με 20 μονάδες ECTS. 

Η εκπόνηση της εργασίας διαρκεί από ένα μέχρι τρία εξάμηνα. Η λίστα με τα θέματα των  πτυχιακών εργασιών διατίθενται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος. Μετά από συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή,  ο φοιτητής καταθέτει στην Γραμματεία Αίτηση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας.  

Με την ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση για Εξέταση. Η παρουσίαση – εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται παρουσία της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, και είναι ανοιχτή διαδικασία (παρουσία ακροατηρίου, όπως Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος και φοιτητές). Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται σε κάθε εξεταστική περίοδο και σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από το Τμήμα. Τόσο οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών όσο και οι ημερομηνίες παρουσίασής τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την πτυχιακή εργασία θα είναι διαθέσιμες σύντομα.