Δικαιολογητικά για Ολοκλήρωση Μετεγγραφών για το Ακ. Έτος 2023-24

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου  της Ελλάδος.  Για να ολοκληρωθεί η έγγραφή ( από μετεγγραφή) στο Τμήμα  θα πρέπει να καταθέσετε στη Γραμματεία:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Εγγραφής (Αριθ. Πρωτοκόλλου και Αριθμ. Μητρώου δεν  συμπληρώνονται, επίσης  δεν χρειάζεται θεώρηση) ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση ( επικυρωμένη ή μέσω gov) ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

3. Βεβαίωση Διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης

4. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση)

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

6.  Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο το ΑΜΚΑ. ( πχ. βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ).

7. Οποιοδήποτε επίσημο έντυπο όπου είναι εκτυπωμένο ΑΦΜ

8. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

9. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ): Πιστοποιητικό Γεννήσεως, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (Μπορείτε να το εκδόσετε και μέσω gov.gr) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

10. (ΜΟΝΟ για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης): Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης

 

 Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε :

1)Αυτοπροσώπως (στη Γραμματεία καθημερινά τις ώρες 10.00 π.μ. – 12.00). Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής στα έγγραφα.

2) Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (ώρες Γραμματείας 10.00π.μ – 12.00)

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, παρακαλούνται οι φοιτητές να επιλέγουν όχι την τηλεφωνική επικοινωνία αλλά την αποστολή 

ηλεκτρονικού  μηνύματος στο info@nutr.ihu.gr,   καθώς είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα.

 

ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο