ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190807
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ιορδάνης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ιορδάνης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών. Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν αιτίες, να αναγνωρίζουν συμπτώματα και να συνεισφέρουν στην πρόληψη νοσηρών καταστάσεων, να γνωρίζουν τρόπους επέμβασης σε ατυχήματα στους χώρους εργασίας και γενικότερα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.

Γενικές ικανότητες

1. Λήψη αποφάσεων
2. Ομαδική εργασία
3. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
4. Διαχείριση κρίσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών σε λιποθυμία, έμφραγμα, σακχρώδη διαβήτη, εγκεφαλικά επισόδια, αναπνευστικά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις, δηλητηριάσεις, αλλεργικές αντιδράσεις αιμορραγίες, κακώσεις, πνιγμός, τεχνητή αναπνοή.
Επιδεσμολογία, μετακίνηση πάσχοντα. Φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις.
Κλινική Εξέταση
Προφορική Εξέταση

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 3η Έκδοση 2019. ΓΚΟΥΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Εκδόσεις Δισίγμα ΙΚΕ. ISBN: 978-618-5242-47-3. Κωδικός Εύδοξος: 86054939
2. ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. 4η έκδοση 2018. Τάσος Γερμενής – Κων/νος Κουλούσιος. Εκδόσεις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ. ISBN: 978-960-452-251-4. Κωδικός Εύδοξος 77120192

Μετάβαση στο περιεχόμενο