ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Μαθήματος 277-190806
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) -

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διεκδικήσουν πιο αποτελεσματικά θέσεις εργασίας, να λειτουργήσουν πιο δημιουργικά σε έναν επαγγελματικό οργανισμό – είτε ως διευθυντικά στελέχη, είτε ως υφιστάμενοι -, να αναπτύξουν ηγετικά χαρακτηριστικά και, εν γένει, να βελτιώσουν την εικόνα τους ως επαγγελματίες Διατροφολόγοι – Διαιτολόγοι.

Γενικές ικανότητες

– Αυτόνομες εργασίες και παρουσιάσεις
– Ομαδικές εργασίες  και παρουσιάσεις
– Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
– Επαγγελματικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις σε ευρύ κοινό.

Περιεχόμενο Μαθήματος

- Βιογραφικό σημείωμα – Δείγματα Βιογραφικών
- Συνοδευτική επιστολή (Cover letter)
- Συνέντευξη
- Επαγγελματική παρουσίαση
- Παρουσίαση σε ευρύ κοινό
- Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
- Οργανωσιακή συμπεριφορά
- Στοιχεία επιστήμης διοίκησης
- Παρακίνηση
- Συμπεριφορά ομάδων
- Αξιολόγηση προσωπικού

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

• Χρήση παρουσιάσεων μέσω Η.Υ. κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
• Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle
• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

– Γραπτή εξέταση
– Ατομικές εργασίες και παρουσιάσεις
– Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Roger Bennett, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ), Κλειδάριθμος, 2001
2. Lock D., Λειτουργικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 2007
3. Τητήρου Χ., Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2011
4. Στελλάτος Π., Ευτυχώς Άνεργος, Παπασωτηρίου, 2014

Μετάβαση στο περιεχόμενο