Ρύθμιση για την παρουσίαση ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ λόγω Κορωνοϊού

Η παρουσίαση πτυχιακών εργασιών μπορεί να διεξαχθεί:
1) είτε Δια Ζώσης, με την προϋπόθεση της απουσίας κοινού, αποκλειστικά ενώπιον των τριμελών εξεταστικών επιτροπών.
2) είτε με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.