Δικαίωμα αίτησης για λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(Συνέλευση Τμήματος αριθμ. 4/11-03-2020)

Δικαίωμα αίτησης για λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που παρακολούθησαν επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, χωρίς να έχουν υπερβεί την διάρκεια των απαιτούμενων 6 ετών (4+2 έτη), για την λήψη πτυχίου. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που αιτήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ του προγράμματος σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους, χωρίς να υπερβούν την διάρκεια των απαιτούμενων 6 ετών (4+2 έτη), για την λήψη πτυχίου.  Εάν υπερβούν αυτό το διάστημα δεν έχουν δικαίωμα λήψης πτυχίου ΠΕ, αλλά θα ορκιστούν και θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ (ΤΕ).

Οι αιτήσεις για την λήψη πτυχίου ΠΕ που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 από προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, απορρίπτονται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο