Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προθεσμίας, στις 05-03-2020, υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών ΠΑ στην πλατφόρμα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων των φοιτητών Πρακτικής Άσκησης Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ το Εαρινό Εξάμηνο 2020 από τις Τριμελείς Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των κάτωθι Τμημάτων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (& πρώην Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των φοιτητών των Τμημάτων σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», MIS_5032657, ΕΣΠΑ 2014-2020 το Εαρινό Εξάμηνο 2020. Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών ΠΑ προκύπτουν λόγω ότι οι αιτήσεις των φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέχρι και 16-3-2020 να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επισυνάπτεται ο  προσωρινός πίνακας του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας Δι.Πα.Ε. της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Εαρινού εξαμήνου 2020

Τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2020 μέσω ΕΣΠΑ , θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών των ενστάσεων.