Πρακτική Άσκηση (ΑΤΕΙΘ)

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν στην πρακτική άσκηση, όπως αυτή ορίστηκε στον οδηγό σπουδών του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΑΤΕΙΘ:


Ο σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξάσκηση των φοιτητών στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης 

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής. Επίσης, πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS.

Στο Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας, ο χρόνος έναρξης της Πρακτικής Άσκησης ορίζεται το 8ο Εξάμηνο Σπουδών και διαρκεί ένα (1) εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση Πρακτικής είναι ότι ο φοιτητής:

  • έχει κάνει αίτηση στο γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος
  • οφείλει μέχρι οκτώ (8) “ολόκληρα” μαθήματα αλλά κανένα μάθημα ειδικότητας

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. 

Για την επιλογή των φοιτητών που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, εφόσον ο αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων είναι περιορισμένος, γίνεται μια αξιολόγηση και κατάταξη των φοιτητών με βάση τα κριτήρια Μοριοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

 1.Α. Eπίδοσης – Μέσος Όρος Βαθμολογίας (35%)

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Y * 3,5

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 35

Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 17,5

1.Β. Eπίδοσης – Τυπικό Εξάμηνο (15%)

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια

Τυπικό Η’ (8ο) εξάμηνο: 15

Θ’ (9ο) εξάμηνο: 10

Ι’ (10ο) εξάμηνο: 5

11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο:

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Γ. Eπίδοσης – Υπολειπόμενα Μαθήματα (15%)

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια

0 μαθήματα: 15

1-2 μαθήματα: 10

3-4 μαθήματα: 5

5 και ανωτέρω μαθήματα: 0

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

2. Eισοδηματικά (15%)

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή / η φοιτήτριας και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο έτος.

€0 – €5000: 15

€5001 – €8000: 10

€8001 – €10.000: 5

> €10.001: 0

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

 3. Κοινωνικά (20%)

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου.

 

Πολύτεκνη οικογένεια: 20

Τρίτεκνη οικογένεια: 15

Ορφανός από 1 γονέα: 15

Ορφανός από 2 γονείς: 20

Μονογονεϊκή οικογένεια: 20

AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας: 20

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

100

 

Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ υπερβαίνει τον αριθμό των εγκεκριμένων θέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση επιλέγονται όλοι οι φοιτητές ανεξαρτήτως κριτηρίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο κριτήριο.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διατροφής & Διαιτολογίας (nutrpractice@gmail.com, τηλέφωνο 2310013849) και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο Μοοdle – Πρακτική Άσκηση

Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης και Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης 
μέσω ΕΣΠΑ: Αγαθή Πρίτσα agpritsa@nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013384

Μέλη Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Μαρία Χασαπίδου mnhas@nutr.teithe.gr  τηλέφωνο: 2310013591
Σουζάνα Παπαδοπούλου sousana@nutr.teithe.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο