Εργαστήριο Διαιτολογίας και Αθλητικής Διατροφής

To εργαστήριο Διαιτολογίας και Αθλητικής Διατροφής (Laboratory of Dietetics and Sports Nutrition) είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (επανιδρύση, με μετονομασία: ΦΕΚ B’ 5317/03.12.2020).

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου Διαιτολογίας και Αθλητικής Διατροφής  είναι:

 • Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε..
 • Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των µελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 • Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων.
 • Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΙΠΑΕ.

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα της Διαιτολογίας, της Άσκησης και της Αθλητικής Διατροφής, της Εργομετρίας και Εργοφυσιολογίας
 • Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων Διαιτολογίας, Άσκησης και Αθλητικής Διατροφής, Εργομετρίας και Εργοφυσιολογίας του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς
 • Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων για τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα
 • Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο