ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190804
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΔΗΜΗΤΡΟΣ, Ελευθέριος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΗΜΗΤΡΟΣ, Ελευθέριος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος «Φυσιολογία της Άσκησης και Πρωταθλητισμός» είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, σχετικά με:

• την επίδραση των διάφορων βιολογικών παραγόντων και μηχανισμών στην σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση,
• τον μεταβολισμό κατά την άσκηση,
• τις θετικές επιδράσεις των διάφορων ειδών άσκησης στην υγεία, βιολογία και απόδοση του ανθρώπινου σώματος,
• την συγκεκριμενοποίηση των προπονητικών προσαρμογών,
• την βιολογία της άσκησης σε ασκούμενους και αθλητές και
• της διατροφικές ανάγκες και την πιθανή χρήση εργογόνων συμπληρωμάτων σε αθλητές διάφορων αθλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1. Έχουν κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της άσκησης.
2. Έχουν κατανοήσει τα βασικά σημεία της «Βιολογίας της Άσκησης».
3. Έχουν κατανοήσει τα οφέλη των διάφορων ειδών άσκησης στην λειτουργικότητα, υγεία και ευεξία των ασκούμενων και γενικότερα των ωφελειών που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα μέσα από την πραγματοποίηση συστηματικής άσκησης.
4. Γνωρίζουν την συμβολή των διάφορων μηχανισμών και υποσυστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού στην σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση
5. Γνωρίζουν τις συγκεκριμένες προσαρμογές στον μεταβολισμό και στα διάφορα υποσυστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, μέσα από την συστηματική προπόνηση ανάλογα το είδος της άσκησης
6. Γνωρίζουν τις ανάγκες του οργανισμού κατά την πραγματοποίηση των διάφορων ειδών άσκησης και προπόνησης
7. Δίνουν συμβουλές άσκησης ανά περίπτωση.
8. Γνωρίζουν τα κρίσιμα στοιχεία παρακολούθησης των ζωτικών ενδείξεων για την ασφάλεια των ασκούμενων.
9. Γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες των διάφορων αθλητών και ασκούμενων
10. Γνωρίζουν εκ βάθους τα καίρια σημεία της Αθλητικής διατροφής και της διατροφικής υποστήριξης των ασκούμενων-αθλητών

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο Μάθημα: Ανάλυση σκοπού, στόχων μερών του μαθήματος, υποχρεώσεις φοιτητών, εισαγωγή στην άσκηση, ανάλυση όρων άσκησης-φυσικής δραστηριότητας-φυσικής κατάστασης, επίδραση του καθιστικού τρόπου ζωής και της άσκησης στην λειτουργικότητα, υγεία ευεξία και στους παράγοντες επικινδυνότητας εμφάνισης χρόνιων προβλημάτων υγεία, ανάγκη της άσκησης στον σύγχρονο τρόπο ζωής, παρουσίαση των βασικών ειδών και τύπων συστηματικής άσκησης (Αερόβια και Αναερόβια άσκηση)

Φυσιολογία Μυός: Δομή μυός και τένοντα, μηχανισμός μυϊκής σύσπασης (μηχανισμός διολίσθησης εγκάρσιων γεφυρών), είδη μυϊκής σύσπασης, μηκοδυναμική και ταχοδυναμική σχέση, είδη δύναμης-αντοχής, ρυθμός εφαρμογής της δύναμης, κατανομή και φυσιολογία μυϊκών ινών

Μεταβολισμός και Άσκηση: Ανάλυση βασικών μηχανισμών παραγωγής ενέργειας του ανθρώπινου σώματος, πηγές ενέργειας, χρήση των πηγών ενέργειας (μεταβολισμός πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων) κατά την άσκηση ανάλογα το είδος, τον τύπο, την ένταση και την διάρκεια της άσκηση, αναερόβιο κατώφλι,  αερόβια και αναερόβια ικανότητα

Ανταπόκριση του Καρδιοναπνευστικού Συστήματος κατά την Άσκηση: Παρουσίαση των οξείων ανταποκρίσεων του καρδιοαναπνευστικού συστήματος (εργοφυσιολογία καρδιοαναπνευστικού συστήματος) κατά την πραγματοποίηση των διάφορων ειδών άσκησης, επίδραση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας στην υγεία, σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση, στοιχεία ζωτικών ενδείξεων για την ασφάλεια των ασκούμενων, θερμορύθμιση και ισορροπία υγρών κατά την άσκηση

Νευρομυϊκό Σύστημα και Άσκηση: Επίδραση της φυσιολογίας και της λειτουργίας του νευρικού συστήματος στην σωματική απόδοση και λειτουργία κατά την άσκηση (εργοφυσιολογία νευρικού συστήματος) κατά την πραγματοποίηση αερόβιας και  άσκησης αντιστάσεων, επίδραση της νευρικής λειτουργίας στην υγεία, σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση

Άσκηση και Μυϊκή Πρωτεϊνοσύνθεση: Βασική θεωρία πρωτεϊνοσύνθεσης και ειδικότερα της μυϊκής πρωτεϊνοσύνθεσης, σύντομη ανάλυση του τι σημαίνουν και τι είναι στην ουσία οι ασκησιογενείς-προπονητικές προσαρμογές για το ανθρώπινο σώμα, αρχή της συγκεκριμενοποίησης της συνέχειας, της επανάληψης και της αντιστρεψιμότητας, επίδραση των διάφορων ειδών άσκησης και συστηματικής προπόνησης στην μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση, σύγκριση και επίδραση του συνδυασμού αερόβιας και άσκησης αντιστάσεων

Προπονητικές Προσαρμογές στον Μεταβολισμό: Προπονητικές προσαρμογές των διάφορων ειδών άσκησης στις αποθήκες των πηγών ενέργειας, προπονητικές προσαρμογές των διάφορων ειδών άσκησης στους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας, σύγκριση και επίδραση του συνδυασμού αερόβιας και άσκησης αντιστάσεων στον μεταβολισμό και στη σύσταση του σώματος

Προπονητικές Προσαρμογές στο Καρδιοαναπνευστικό Σύστημα: Ανάλυση των προπονητικών προσαρμογών των διάφορων ειδών άσκησης στην λειτουργία και στους μηχανισμούς του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, επίδραση των καρδιοαναπνευστικών προσαρμογών στην υγεία, στην σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση, σύγκριση και επίδραση του συνδυασμού αερόβιας και άσκησης αντιστάσεων

Προπονητικές Προσαρμογές στο Νευρομυϊκό  Σύστημα: Ανάλυση των προπονητικών προσαρμογών των διάφορων ειδών άσκησης στην λειτουργία και στους μηχανισμούς του νευρομυϊκού συστήματος και στα χαρακτηριστικά των μυϊκών ινών, επίδραση των νευρομυϊκών προσαρμογών στην υγεία, στην σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση, σύγκριση και επίδραση του συνδυασμού αερόβιας και άσκησης αντιστάσεων

Διατροφή & Εργογόνα Συμπληρώματα στην Αναερόβια Προπόνηση: Ανάλυση διατροφικών αναγκών αθλητών αναερόβιων αγωνισμάτων, διατροφική υποστήριξη αθλητών αναερόβιων αθλημάτων, εργογόνα βοηθήματα σε αναερόβια αθλήματα-δραστηριότητες, μύθοι και πραγματικότητες

Διατροφή & Εργογόνα Συμπληρώματα σε Αθλήματα Αντοχής: Κατάταξη αγωνισμάτων αντοχής, ανάλυση διατροφικών αναγκών αθλητών αντοχής, διατροφική υποστήριξη αθλητών αντοχής, εργογόνα βοηθήματα σε αθλήματα και δραστηριότητες αντοχής, μύθοι και πραγματικότητες

Διατροφή & Συμπληρώματα Διατροφής στον Γυμναστηριακό Αθλητισμό: Ανάλυση αναγκών των ασκούμενων του γυμναστηριακού αθλητισμού, διατροφικές ανάγκες ασκούμενων για αύξηση της μυϊκής υπερτροφίας, μείωσης σωματικού βάρους ή/και ποσοστού σωματικού λίπους, Συμπληρώματα διατροφής σε ασκούμενους γυμναστηριακού αθλητισμού ανά περίπτωση, Μύθοι και πραγματικότητες, χρειάζονται τελικά; Χρήση μεταβολικών εξισώσεων

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, με την ταυτόχρονη χρήση του λογισμικού PowerPoint. Το μάθημα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εργασία εξαμήνου (30%) και τις γραπτές τελικές εξετάσεις (70%). Και οι δύο αξιολογήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η εργασία εξαμήνου θα αφορά θέματα που άπτουν τον τομέα της φυσιολογίας της άσκησης και της εργομετρίας. Τέλος οι τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Κλεισούρας, Β. (2001). Φυσιολογία της Άσκησης. Εκδ. Πασχαλίδη: Αθήνα.
2. Κλεισούρας, Β. (2004). Εργοφυσιολογία. Αθήνα: Salto.
3. Μούγιος Β (2002). Βιοχημεία της Άσκησης. Θεσσαλονίκη
4. Wimore Jack & Costill David (2006). Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού I, II. , Εκδόσεις Πασχαλίδης: Αθήνα
5. Glass, Stephen, & Dwyer, Gregory Byron. (2007). ACSM’s metabolic calculations handbook: Lippincott Williams & Wilkins.
6. Brooks, Fahey, White & Baldwin (2000) Exercise Physiology: Human Bioenergetics and Its Applications 3rd edition. Mayfield 2000
 
Επιπρόσθετη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για Περαιτέρω Μελέτη
1. Baechle, T. R. (2004). NSCA’s Essentials of Personal Training: National Strength and Conditioning Association; Roger W. Earle and Thomas R. Baechle (editors): Human Kinetics Publishers.
2. Campbell, B., & Spano, M. A. (2011). NSCA’s Guide to Sport and Exercise Nutrition: Human Kinetics Publishers.
3. Hargreaves, M., & Spriet, M. (2006). Exercise Metabolism. Champaign, IL: Human Kinetics.
4. Jeukendrup, Asker, & Gleeson, Michael. (2010). Sport nutrition: an introduction to energy production and performance. IL: Human Kinetics.
5. Pescatello, LS, & Medicine, American College of Sports. (2014). ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription: Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
 
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. British Journal of Sports Medicine
2. European Journal of Applied Physiology
3. Journal of Applied Physiology
4. Journal of Experimental Physiology
5. Journal of Physiology
6. Journal of Strength and Condition
7. Medicine and Science in Sports and Exercise
8. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
9. Sports
10. Sports Medicine
Μετάβαση στο περιεχόμενο