ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190802
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ, Γεώργιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ, Γεώργιος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Οι φοιτητές θα:

 • εξοικειωθούν με μεθόδους και τεχνικές τροποποίησης διαιτητικών συνηθειών και συμπεριφορών στο πλαίσιο της θεραπευτικής και προληπτικής παρέμβασης,
 • αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς και υγιείς, διαφόρων ηλικιακών ομάδων, με στόχο 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διατροφικών παρεμβάσεων,
 • μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν από τη μη-κινητοποίηση ή τη μη- συμμόρφωση των ατόμων στις διατροφικές οδηγίες,
 • εξοικειωθούν με τα συστατικά των επιτυχημένων παρεμβάσεων στις διάφορες παθήσεις.

Γενικές ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία 
 • Ομαδική εργασία 
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

• Εισαγωγή και γενική ανασκόπηση της σημασίας της συμβουλευτικής στις διατροφικές παρεμβάσεις 

• Ο ρόλος του διαιτολόγου 

• Παράγοντες που επηρεάζουν την τροφική επιλογή -Ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που
• επηρεάζουν τη διαιτητική συμπεριφορά παιδιών/εφήβων, υπέρβαρων ατόμων και ηλικιωμένων ατόμων 

• Θεωρίες αλλαγής διαιτητικής συμπεριφοράς: Στάδια Αλλαγής Συμπεριφοράς και άλλες θεωρίες 

• Συνέντευξη κινητοποίησης: Γενικές αρχές της μεθόδου και εφαρμογές στη διαιτητική παρέμβαση 

• Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία: Γενικές αρχές της μεθόδου και εφαρμογές στη διαιτητική παρέμβαση 

• Δομή και οργάνωση της διαιτολογικής συνεδρίας 

• Δεξιότητες συμβουλευτικής στην καθημερινή πρακτική του διαιτολόγου: λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

• Βελτίωση της συμμόρφωσης και διατήρηση των αλλαγών 

• Παρεμβάσεις αλλαγής διαιτητικής συμπεριφοράς και συμβουλευτικής σε διάφορες παθήσεις: παχυσαρκία, διαταραχές στη λήψη τροφής, καρδιοαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης κλπ.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 • Γιαννακούλια Μ. Φάππα Ε. Διατροφική Συμβουλευτική και Συμπεριφορά. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, ΣΕΑΒ, 2015 (www.kallipos.gr).
 • Bauer K, Sokolik C. Basic Nutrition Counseling skill development. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2002.
 • Curry Κ, Jaffe A.Nutrition Counselling and Communication Skills. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1998. \
 • Hunt P,Hiisdon M.Changing eating and exercise behaviour: a handbook for professionals. Oxford, Blackwell Science, 1996.
 • Rollnic S, Mason P, Butler C. Health Behavior Change: A Guide for Practitioners. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1999.
 • Emmons KM, Rollnick S. Motivational interviewing in health care settings. Opportunities and limitations. Am J Prev Med 2001; 20:68-74.
 • Spencer L, Wharton C, Moyle S, Adams T. The transtheoretical model as applied to dietary behaviour and outcomes. Nutr Res Rev 2007; 20:46-73
 • Anderson RM, Funnell MM. Compliance and adherence are dysfunctional concepts in diabetes care. Diabetes Educ 2000; 26:597-604
 • U.S. Preventive Services Task Force. Behavioral counseling in primary care to promote a healthy diet: recommendations and rationale. Am J Prev Med 2003; 24:93-100
Μετάβαση στο περιεχόμενο