ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190801
Εξάμηνο 8
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μαρία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει γνώσεις για τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς κ.α. παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του διατροφικού μοντέλου ενός πληθυσμού, στα προβλήματα της παγκόσμιας διατροφής και στην εφαρμογή προγραμμάτων εθνικής διατροφικής πολιτικής, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου υγείας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Αντιλαμβάνεται τα παγκόσμια και εθνικά διατροφικά προβλήματα
• Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα δημόσιας υγείας
• Υπολογίζει δείκτες δημόσιας υγείας
• Σχεδιάζει προγράμματα διατροφικής επιτήρησης
• Σχεδιάζει προγράμματα διατροφικής παρέμβασης σε έκτακτες καταστάσεις
• Κατανοεί τα οικονομικά μοντέλα που επιδρούν στη διατροφή
• Αντιλαμβάνεται τα προβλήματα θρέψης σε καταστάσεις διαμάχης
• Αξιολογεί την επισιτιστική ανασφάλεια
• Σχεδιάζει οικονομικά διατροφικά μοντέλα

Γενικές ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Περιεχόμενο Μαθήματος

Παγκόσμιοι Οργανισμοί/Φορείς Διατροφικής Πολιτικής.
Παγκόσμια Διατροφή: Δημογραφικό πρόβλημα.
Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Διατροφή και εισόδημα (νόμοι Engel).
Η οικονομία της παχυσαρκίας.
Προβλήματα Δημόσιας Υγείας: Μη μεταδιδόμενα νοσήματα.
Προτεραιότητες Παγκόσμιας Διατροφικής Πολιτικής: Μείωση επιπολασμού NCD, δυσθρεψία, επισιτιστική ανασφάλεια.
Δείκτες δημόσιας υγείας.
Πρώτες ύλες, κεφάλαιο και κατάσταση θρέψης.
Διαμάχες, πόλεμος και κατάσταση θρέψης.
Διατροφή σε έκτακτες καταστάσεις-καταστροφές.
Ενεργειακό αποτύπωμα και οικονομία διατροφής.
Διατροφική εποπτεία/επιτήρηση.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση της πλατφόρμας moodle ασύγχρονης εκπαίδευσης για εξ αποστάσεως διδασκαλία, χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 5
Συγγραφή εργασιών 5
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 75

Αξιολόγηση Φοιτητών

Δοκιμασίες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Nestle M. Food politics. University of California Press, 2007.
2. Κουρέα-Κρεμαστινού Τ. Δημόσια Υγεία. Θεωρία, πράξη, πολιτικές. Πολιτεία, 2007.
3. FAO. The state of food security in the world. FAO Agricultural Development Economics Technical Study, Rome.
4. Καστανιώτη Α. Πολιτικές Υγείας, από τη διεθνή εμπειρία και την ελληνική πραγματικότητα. Δίσιγμα, 2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο