ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190705
Εξάμηνο 7
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 4 5

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε στατιστικές μεθόδους, χρήσιμες για τον επιστήμονα υγείας, μέσα από την παρουσίαση, τη μελέτη και την πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές διδάσκονται πως να επεξεργάζονται στην πράξη δεδομένα από το πεδίο της διατροφής και της διαιτολογίας, με τη βοήθεια του SPSS και πως να τα αναλύουν με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα περισσότερα βασικά θέματα της ιατρικής, βιολογικής βιβλιογραφίας
 • Ερμηνεύουν την ερευνητική βιβλιογραφία με κριτική ματιά
 • Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εφαρμοσμένη έρευνα

Γενικές ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών
• Αυτόνομη εργασία
• Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 •  Εισαγωγή στη θεωρία δειγματοληψίας
 •  Σχεδιασμός ιατρικής έρευνας
 •  Εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές
 •  Γραμμική και λογιστική παλινδρόμηση
 •  Ανάλυση επιβίωσης
 •  Μέτρα Ποιότητας ζωής
 •  Διαλογή
 •  Εισαγωγή στη Ανάλυση Συνδιακύμανσης
 •  Συμφωνία μεταξύ αξιολογητών
 •  Διαγνωστικοί έλεγχοι,
 •  Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση
 •  Στατιστικές μέθοδοι στην Επιδημιολογία

Εργαστηριακές ασκήσεις

 •  Ανάλυση συσχέτισης (Pearson's)
 •  Δοκιμασία X2,
 •  Δοκιμασία για τη σύγκριση μέσων τιμών (students t-test)
 •  Ανάλυση διακύμανσης μιας κατεύθυνσης (οne way ANOVA) και δύο κατευθύνσεων (two way ANOVA)
 •  Ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (repeated measures ANOVA)
 •  Μη παραμετρικοί έλεγχοι σύγκρισης δεδομένων
 •  Ανάλυση αξιοπιστίας a του Cronbach
 •  Aνάλυση συνδιακύμανσης (ΑΝCOVA)
 •  Tυπική ανάλυση παλινδρόμησης (standard regression analysis)
 •  Παραγοντική ανάλυση-ανάλυση κύριων συνιστωσών (exploratory factor analysis-principal components analysis)

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

– Διαλέξεις με προβολή,
– Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Moodle),
– Ηλεκτρονική αξιολόγηση εργασιών.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή άσκηση 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 54
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 150

Αξιολόγηση Φοιτητών

(α) Εργαστηριακές εκθέσεις αναφορές (10%)
(β) Ατομική εργασία αξιολόγησης της ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών από το περιεχόμενο των προτεινόμενων συγγραμμάτων  (20%).
(γ) Τελική εξέταση σε υπολογιστή, στην ανάλυση δεδομένων και την ερμηνεία ερευνητικών υποθέσεων (70%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1.    Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στις επιστήμες υγείας, Μπερσίμης Σ – Σαχλάς Α
2.    Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Αποστολάκης ΙΑ., Δάρας ΤΙ., Σταμούλη ΜΑ
3.    Μεθοδολογία της Έρευνας και της Ανάλυσης Δεδομένων για τις επιστήμες της Υγείας, ΔΒ. Παναγιωτάκος
4.    Εφαρμογές της Στατιστικής στις Επιστήμες του Αθλητισμού και της Υγείας με την χρήση του SPSS, Παπαϊωάννου Α, Ζουρμπάνος Ν, Μίνος Γ

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.    Biostatistics, https://academic.oup.com/biostatistics
2.    International Journal of Biostatistics, https://www.degruyter.com/view/j/ijb
3.    Epidemiology Biostatistics and Public Health, https://ebph.it/about
4.    Biostatistics & Epidemiology, https://www.tandfonline.com/toc/tbep20/current
5.    Journal of Biostatistics and Epidemiology, http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe

Μετάβαση στο περιεχόμενο