ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190608
Εξάμηνο 6
Κατηγορία κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΔΗΜΗΤΡΟΣ, Ελευθέριος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΗΜΗΤΡΟΣ, Ελευθέριος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος «Εργομετρία και Διατροφή» είναι η κατανόηση της σημασίας και της συμβολής των εργομετρήσεων, στην υγεία, στην αθλητική επίδοση και σωματική απόδοση. Σημαντικός σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητό και να υπάρχει μια εκ βάθους γνώση του πως τα αποτελέσματα των εργομετρικών αξιολογήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιατρούς, διατροφολόγους, εργοφυσιολόγους και γυμναστές ως μέσο τεκμηρίωσης της υφιστάμενης κατάστασης υγεία και απόδοσης, κατάταξης σε εκατοστημοριές κλίμακες και σύγκρισης ατόμων μεταξύ τους, αλλά και ως ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την συνταγογράφηση και παρακολούθηση της πορείας των παρεμβατικών διαδικασιών της διατροφής και της άσκησης, σε υγιή και μη άτομα. αλλά και αθλητές. Τέλος, το μάθημα αυτό σκοπεύει στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων μέτρησης βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική απόδοση και υγεία.

Οι στόχοι του μαθήματος «Εργομετρία και Διατροφή» είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές της σχολής Διατροφής και Διαιτολογίας, με τις απαραίτητες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα μιας αξιολόγησης, τους βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση κατά την διάρκεια των εργομετρικών αξιολογήσεων, την μεθοδολογία επιλογής των κατάλληλων εργομετρικών αξιολογήσεων ανα περίπτωση, την διεξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων εργομετρικών αξιολογήσεων, την τεκμηρίωση ολοκλήρωσης των διάφορων αξιολογήσεων, την διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων και εξαγωγής σωστών και έγκυρων αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων, την χρήση των αποτελεσμάτων στην συνταγογράφηση της διατροφής και της άσκησης και τέλος την χρήση των επαναληπτικών εργομετρικών αξιολογήσεων και των αποτελεσμάτων τους, για την επίβλεψη της πορείας της παρέμβασης της διατροφής ή/και της άσκησης, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από αυτούς για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεσπισμένων στόχων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζουν την έννοια και την σημασία των έγκυρων και αξιόπιστων μετρήσεων
2. Γνωρίζουν τα υπέρ και τα κατά των διάφορων εργομετρικών αξιολογήσεων
3. Μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα εργομετρικής αξιολόγησης ανα περίπτωση
4. Γνωρίζουν τις βιολογικές παραμέτρους που επηρεάζουν την πορεία και την απόδοση σε διάφορες βασικές εργομετρικές αξιολογήσεις
5. Γνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία των βασικών εργομετρικών αξιολογήσεων
6. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον βασικές εργομετρικές αξιολογήσεις
7. Μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των εργομετρικών αξιολογήσεων
8. Γνωρίζουν τα κρίσιμα στοιχεία παρακολούθησης των ζωτικών ενδείξεων για την ασφάλεια των ασκούμενων.
9. Μπορούν να εξάγουν σωστά και έγκυρα αποτελέσματα από τις εργομετρικές αξιολογήσεις
10. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των εργομετρικών αξιολογήσεων στην δουλεία τους
11. Προγραμματίζουν επαναληπτικές αξιολογήσεις ανάλογα τον στόχο και το χρονικό διάστημα το οποίο τους ανατίθεται

Γενικές ικανότητες

1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  στο αντικείμενο της Αθλητικής Διατροφής
2. Να καθορίζει προτεραιότητες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων
3. Λήψη αποφάσεων
4. Αυτόνομη εργασία
5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
6. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
7. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
8. Ικανότητα διαχείρισης σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ)
9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στο Μάθημα Εργομετρία και Διατροφή: Ανάλυση σκοπού, στόχων μερών του μαθήματος, υποχρεώσεις φοιτητών, εισαγωγή στην έννοια, σκοπό και στόχο της εργομετρίας, ανάλυση του αντικειμένου της εργομετρίας, η σημασία της εργομετρίας στην συνταγογράφηση και στην πορεία των παρεμβάσεων διατροφής και άσκησης, χρήση των αποτελεσμάτων των εργομετρικών αξιολογήσεων στην διατροφική και αθλητική επιστήμη, ανάλυση εννοιών της αξιολόγησης και της εκτίμησης

Προ-Εργομετρικός Έλεγχος και Ασφάλεια: Μεθοδικά ζητήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των εργομετρικών αξιολογήσεων, βασικά ζητήματα που θα πρέπει να τηρηθούν από τους εξεταζόμενους πριν την πραγματοποίηση των διάφορων εργομετρικών αξιολογήσεων, κατάταξη ασκούμενων, παθόντων και αθλητών με βάση τους προ-εργομετρικούς ελέγχους, προ-εργομετρικοί έλεγχοι, ασφάλεια κατά την διενέργεια των εργομετρικών αξιολογήσεων, αντιμετώπιση κρίσιμων και ανεπιθύμητών περιστατικών κατά της διενέργεια των εργομετρικών αξιολογήσεων

Βασικά Ζητήματα Εργομετρικών Αξιολογήσεων: Ανάλυση των εννοιών βαθμονόμηση, εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, παράγοντες που τις επηρεάζουν, συσχέτιση εγκυρότητας – αξιοπιστίας – αντικειμενικότητας, σφάλμα μέτρησης, πηγές σφάλματος, ακούσιο/συστηματικό/τυχαίο σφάλμα, τυπική απόκλιση, συντελεστής συσχέτισης, έλεγχος σφαλμάτων

Αξιολόγηση Ανθρωπομετρικών Στοιχείων-Σύσταση Σώματος: Φυσιολογία σύστασης σώματος, παχυσαρκία και χρόνια προβλήματα υγείας, αξιολόγηση ανθρωπομετρικών στοιχείων, τρόποι αξιολόγησης σύστασης σώματος (ΔΜΣ, δερματοπτυχές 3-7-12 σημείων, υδροστατική ζύγιση, DEXA, βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας κ.τ.λ.), ανάλυση μεθοδολογίας και κρίσιμων στοιχείων και παραμέτρων της αξιολόγησης της σύστασής σώματος για κάθε ένα τρόπο, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, τεκμηρίωση επιθυμητού βάρους και ποσοστού λιπώδους μάζας

Αξιολόγηση Μεταβολισμού: Βασικά βιολογικά στοιχεία που επηρεάζουν τον μεταβολισμό, βασικά ζητήματα θερμιδομετρίας, έμμεση και άμεση θερμιδομετρία, καταγραφείς φυσικής δραστηριότητας, ανάλυση διαδικασίας μέτρησης μεταβολισμού ηρεμίας, βασικού μεταβολικού ρυθμού, μεταβολισμού κατά την φυσική δραστηριότητα και την άσκηση, αξιολόγηση αναπνευστικού πηλίκου ηρεμίας, ανάλυση και χρήση μεταβολικών εξισώσεων για την τεκμηρίωση της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης, καύση υδατανθράκων (αμύλου, γλυκόζης, σακχαρόζης κτλ), λιπών και πρωτεϊνών, αντιστοιχία Οξυγόνου-Ενέργειας, gr τροφής- Ενέργειας κτλ, ποσοτικά παραδείγματα.

Αξιολόγηση Καρδιοαν/ικής Λειτουργίας Ηρεμίας: Επισκόπηση Καρδιοαναπνευστικού συστήματος, ανάλυση βασικών παραμέτρων αξιολόγησης και δεικτών καρδιαγγειακής και αναπνευστικής λειτουργίας, ανάλυση παραμέτρων που επηρεάζουν την καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία και τους δείκτες της, ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφικής αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων της (επίδειξη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων υγειών και μη ατόμων, αθλητών), χρήση καρδιοσυχνόμετρου και holter, αξιολόγηση αρτηριακής πίεσης, διπλού γινομένου και κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, ανάλυση αξιολογήσεων αναπνευστικής λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της (επίδειξη αποτελεσμάτων υγειών και μη ατόμων, αθλητών).

Αξιολόγηση Αερόβιας Ικανότητας: Συνοπτική ανάλυση του αερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας, ανάλυση αερόβιας ικανότητας και της σημασίας της στην υγεία και στον αθλητισμό, βασικά φυσιολογικά ζητήματα που επηρεάζουν την αερόβια ικανότητα, ανάλυση του αερόβιου, αναερόβιου και του αναπνευστικού αερόβιου κατωφλιού, επίδραση του είδους της συστηματικής άσκησης στην αερόβια ικανότητα, πρωτόκολλά αξιολόγησης αερόβιας ικανότητας (εργαστηριακά και πεδίου, μέγιστα και υπομέγιστα) για διάφορες πληθυσμιακές ομάδες (αγύμναστοι, αθλητές διάφορων αθλημάτων, ηλικιωμένα άτομα κ.τ.λ.), τεκμηρίωση αερόβιου, αναερόβιου και αναπνευστικού αερόβιου κατωφλιού, καταγραφή αναπνευστικού πηλίκου και κρίσιμα σημεία μεταβολής τους κατά την διενέργεια των αξιολογήσεων αερόβιας ικανότητας, αξιολόγηση του ρυθμού επαναφοράς, εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, χρήση των αποτελεσμάτων στην προπονητική διαδικασία, επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στην διατροφική παρέμβαση.

Αξιολόγηση Αναερόβιας Ικανότητας: Ανάλυση του αναερόβιου μηχανισμού παραγωγής ενέργειας, ανάλυση της αναερόβιας ικανότητας και της σημασίας της στην υγεία και στον αθλητισμό, βασικά φυσιολογικά ζητήματα που επηρεάζουν την αναερόβια ικανότητα, ανάλυση πρωτοκόλλων αξιολόγησης αναερόβιας ικανότητας εργαστηριακού τύπου και πεδίου, ανάλυση των κρίσιμων σημείων κατά την διενέργεια των αξιολογήσεων αναερόβιας ικανότητας, εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, χρήση των αποτελεσμάτων στην προπονητική διαδικασία, επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στην διατροφική παρέμβαση.

Αξιολόγηση Μυϊκής Δύναμης και Μυϊκής Αντοχής: Ανάλυση των μορφών δύναμης, βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την μυϊκή δύναμη, τον ρυθμό εφαρμογής της δύναμης και την μυϊκή αντοχή, η σημασία της μέγιστης μυϊκής δύναμης και κυρίως στης σχετικής μέγιστης και του ρυθμού εφαρμογής της δύναμης στην σωματική απόδοση και αθλητική επίδοση, ισομετρική αξιολόγηση της μέγιστης δύναμης σε μονοαρθρικές και πολύαρθρικές ασκήσεις, έμμεσος και άμεσος τρόπος τεκμηρίωσης της μέγιστης ισοτονικής δύναμης, αξιολογήσεις της μυϊκής αντοχής, ανάλυση των κρίσιμων σημείων κατά την διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών, εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, χρήση των αποτελεσμάτων στην προπονητική διαδικασία, επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στην διατροφική παρέμβαση

Αξιολόγηση Μυϊκής Ισχύος - Αλτικότητας: Ανάλυση της μυϊκής ισχύος - αλτικότητας, βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή μυϊκής ισχύος,  ανάλυση ταχοδυναμικής σχέσης, βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ταχοδυναμική σχέση, ανάλυση πρωτοκόλλων αξιολόγησης της μυϊκής ισχύος - αλτικότητας είτε σε εργαστήριο είτε μέσο αξιολογήσεων πεδίου, αξιολόγηση της ταχοδυναμικής σχέσης, ανάλυση των κρίσιμων σημείων κατά την διενέργεια των αξιολογήσεων αυτών, εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, χρήση των αποτελεσμάτων στην προπονητική διαδικασία, επιπτώσεις των αποτελεσμάτων στην διατροφική παρέμβαση.

Αξιολόγηση της Ευλυγισίας και της Κινητικότητας: Ανάλυση των όρων ευλυγισία και κινητικότητα, βιολογικοί παράγοντες που τις επηρεάζουν, η σημασία της ευλυγισίας και της κινητικότητας στην σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση, ανάλυση πρωτοκόλλων αξιολόγησης της ευλυγισίας και της κινητικότητας, εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων, κατάταξη ατόμων σε εκατοστημοριαίες κλίμακες, χρήση των αποτελεσμάτων στην προπονητική διαδικασία

Αξιολόγηση Ενεργειακής Δαπάνης Άσκησης – Μεταβολικές Εξισώσεις: Ανάλυση της χρήσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων του μεταβολισμού, της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας στην τεκμηρίωση της ενεργειακής δαπάνης, χρήση μεταβολικών εξισώσεων για την τεκμηρίωση της ενεργειακής δαπάνης κατά την πραγματοποίηση διάφορων ειδών φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, μεταβολικό ισοδύναμο και η χρήση του στην διατροφική και αθλητική επιστήμη, χρήση μεταβολικών εξισώσεων για την εξακρίβωση των θερμιδών που πρέπει να δαπανηθούν κατά την άσκηση ή/και να μειωθούν μέσο μια διατροφικής παρέμβασης για την απώλεια σωματικού λίπους, χρήση μεταβολικών εξισώσεων για την πρόβλεψη του απαιτούμενου χρόνου για την επίτευξη της επιθυμητής απώλειας σωματικού βάρους και λίπους, υπολογισμός ρυθμού μείωσης σωματικού βάρους και λιπώδους μάζας, χρήση μεταβολικών εξισώσεων για την εξακρίβωση του απαιτούμενου χρόνου για την επίτευξη της επιθυμητής μείωσης σωματικού βάρους και λίπους.

Μεθοδολογία Επιλογής Εργομετρικών Αξιολογήσεων: Ανάλυση της μεθοδολογίας για την επιλογή των κατάλληλων κατά περίπτωση εργομετρικών αξιολογήσεων (υγιή και μη άτομα, αθλητές ατομικών και ομαδικών κ.τ.λ.), εκμάθηση της μεθοδολογίας ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών, εκμάθηση χρήσης αλγόριθμου επιλογής, σειρά πραγματοποίησης εργομετρικών αξιολογήσεων, τεκμηρίωση των χρονικών περιόδων για τις επαναξιολογήσεις.

Επαναληπτικό Μάθημα: Επαναληπτικό μάθημα σύνοψης των βασικότερων στοιχείων που αναλύθηκαν κατά την διάρκεια όλου του κύκλου των μαθημάτων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, μέσω χρήσης του λογισμικού PowerPoint, το οποίο θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εργασία εξαμήνου (30%) και τις γραπτές τελικές εξετάσεις (70%). Και οι δύο αξιολογήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η εργασία εξαμήνου θα αφορά θέματα που άπτουν τον τομέα της φυσιολογίας της άσκησης και της εργομετρίας. Τέλος οι τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομής ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Powers Scott, Howley Edward (2017) Φυσιολογία της άσκησης: Θεωρία και εφαρμογές ευρωστίας και απόδοσης, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
2. Κλεισούρας, Β., Γελαδάς, Ν. & Κοσκολού, Μ. (2016). Εργομετρία. Εκδ. Πασχαλίδη: Αθήνα.
3. Κλεισούρας, Β. (2001). Φυσιολογία της Άσκησης. Εκδ. Πασχαλίδη: Αθήνα.
4. Κλεισούρας, Β. (2004). Εργοφυσιολογία. Αθήνα: Salto.
5. Wimore Jack & Costill David (2006). Φυσιολογία της Άσκησης και του Αθλητισμού I, II. , Εκδόσεις Πασχαλίδης: Αθήνα
6. Glass, Stephen, & Dwyer, Gregory Byron. (2007). ACSM’s metabolic calculations handbook: Lippincott Williams & Wilkins.

A. Επιπρόσθετη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για Περαιτέρω Μελέτη εκ Μέρους των Φοιτητών
1. Baechle, T. R. (2004). NSCA’s Essentials of Personal Training: National Strength and Conditioning Association; Roger W. Earle and Thomas R. Baechle (editors): Human Kinetics Publishers.
2. Campbell, B., & Spano, M. A. (2011). NSCA’s Guide to Sport and Exercise Nutrition: Human Kinetics Publishers.
3. Hargreaves, M., & Spriet, M. (2006). Exercise Metabolism. Champaign, IL: Human Kinetics.
4. Jeukendrup, Asker, & Gleeson, Michael. (2010). Sport nutrition: an introduction to energy production and performance. IL: Human Kinetics.
5. Miller, T. (2012). NSCA’s Guide to Tests & Assessments: Human Kinetics.
6. Pescatello, LS, & Medicine, American College of Sports. (2014). ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription: Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health.
7. Μανδρούκας, Κ. (1996). Μυϊκές Διατάσεις: Μέτρηση και Προπόνηση της Κινητικότητας. Θεσσαλονίκη: Μανδρούκας, Κ.

B. Επιλεγμένα Ξενόγλωσσα Άρθρα για Περαιτέρω Μελέτη εκ Μέρους των Φοιτητών
1. Bar-Or, O. (1987). The Wingate anaerobic test. An update on methodology, reliability and validity. Sports Med, 4(6), 381-394.
2. Bean, J. F., Leveille, S. G., Kiely, D. K., Bandinelli, S., Guralnik, J. M., & Ferrucci, L. (2003). A Comparison of Leg Power and Leg Strength Within the InCHIANTI Study: Which Influences Mobility More? The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 58(8), M728-M733.
3. Bosco, C., Ito, A., Komi, P. V., Luhtanen, P., Rahkila, P., Rusko, H., et al. (1982). Neuromuscular function and mechanical efficiency of human leg extensor muscles during jumping exercises. Acta Physiol Scand, 114(4), 543-550.
4. Bosco, C., & Komi, P. V. (1980). Influence of aging on the mechanical behavior of leg extensor muscles. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 45(2-3), 209-219.
5. Bosquet, L., Léger, L., & Legros, P. (2002). Methods to determine aerobic endurance. Sports Medicine, 32(11), 675-700.
6. Brown, P. I., Hughes, M. G., & Tong, R. J. (2008). The effect of warm-up on high-intensity, intermittent running using nonmotorized treadmill ergometry. J Strength Cond Res, 22(3), 801-808.
7. Camarda, S. R., Tebexreni, A. S., Pafaro, C. N., Sasai, F. B., Tambeiro, V. L., Juliano, Y., et al. (2008). Comparison of maximal heart rate using the prediction equations proposed by Karvonen and Tanaka. Arq Bras Cardiol, 91(5), 311-314.
8. Chumlea, W. C., Guo, S. S., Kuczmarski, R. J., Flegal, K. M., Johnson, C. L., Heymsfield, S. B., et al. (2002). Body composition estimates from NHANES III bioelectrical impedance data. Int J Obes Relat Metab Disord, 26(12), 1596-1609.
9. Cormie, P., McBride, J. M., & McCaulley, G. O. (2009). Power-time, force-time, and velocity-time curve analysis of the countermovement jump: impact of training. J Strength Cond Res, 23(1), 177-186.
10. Cormie, P., McCaulley, G. O., & McBride, J. M. (2007). Power versus strength-power jump squat training: influence on the load-power relationship. Med Sci Sports Exerc, 39(6), 996-1003.
11. Cormie, P., McGuigan, M. R., & Newton, R. U. (2011). Developing maximal neuromuscular power: Part 1–biological basis of maximal power production. Sports Med, 41(1), 17-38.
12. Davies, C. T., Wemyss-Holden, J., & Young, K. (1984). Measurement of short term power output: comparison between cycling and jumping. Ergonomics, 27(3), 285-296.
13. Dugan, E. L., Doyle, T. L., Humphries, B., Hasson, C. J., & Newton, R. U. (2004). Determining the optimal load for jump squats: a review of methods and calculations. J Strength Cond Res, 18(3), 668-674.
14. Foster, C., Porcari, J. P., Anderson, J., Paulson, M., Smaczny, D., Webber, H., et al. (2008). The talk test as a marker of exercise training intensity. [Validation Studies]. J Cardiopulm Rehabil Prev, 28(1), 24-30; quiz 31-22.
15. Gastin, P. B. (1994). Quantification of anaerobic capacity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 4(2), 91-112.
16. Gelber, R. P., Gaziano, J. M., Orav, E. J., Manson, J. E., Buring, J. E., & Kurth, T. (2008). Measures of Obesity and Cardiovascular Risk Among Men and Women. Journal of the American College of Cardiology, 52(8), 605-615.
17. Haff, G. G., Ruben, R. P., Lider, J., Twine, C., & Cormie, P. (2015). A Comparison of Methods for Determining the Rate of Force Development During Isometric Midthigh Clean Pulls. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(2), 386-395.
18. Harris, G. D. (2009). Exercise Testing Special Protocols. In C. Evans & R. White (Eds.), Exercise Stress Testing for Primary Care and Sports Medicine (pp. 45-54): Springer New York.
19. Heymsfield, S. B., Arteaga, C., McManus, C., Smith, J., & Moffitt, S. (1983). Measurement of muscle mass in humans: validity of the 24-hour urinary creatinine method. Am J Clin Nutr, 37(3), 478-494.
20. Holtermann, A., Roeleveld, K., Vereijken, B., & Ettema, G. (2007). The effect of rate of force development on maximal force production: acute and training-related aspects. Eur J Appl Physiol, 99(6), 605-613.
21. Irving, B. A., Rutkowski, J., Brock, D. W., Davis, C. K., Barrett, E. J., Gaesser, G. A., et al. (2006). Comparison of Borg- and OMNI-RPE as markers of the blood lactate response to exercise.
22. Med Sci Sports Exerc, 38(7), 1348-1352.
23. Jette, M., Sidney, K., & Blumchen, G. (1990). Metabolic equivalents (METS) in exercise testing, exercise prescription, and evaluation of functional capacity. Clin Cardiol, 13(8), 555-565.
24. Kiesel, K., Plisky, P., & Butler, R. (2011). Functional movement test scores improve following a standardized off-season intervention program in professional football players. Scand J Med Sci Sports, 21(2), 287-292.
25. Kullberg, J., Brandberg, J., Angelhed, J. E., Frimmel, H., Bergelin, E., Strid, L., et al. (2009). Whole-body adipose tissue analysis: comparison of MRI, CT and dual energy X-ray absorptiometry. Br J Radiol, 82(974), 123-130.
26. Linthorne, N. P. (2001). Analysis of standing vertical jumps using a force platform. American Journal of Physics, 69, 1198–1204.
27. Lucía, A., Sánchez, O., Carvajal, A., & Chicharro, J. L. (1999). Analysis of the aerobic-anaerobic transition in elite cyclists during incremental exercise with the use of electromyography. British journal of sports medicine, 33(3), 178-185.
28. Maffiuletti, N. A., Aagaard, P., Blazevich, A. J., Folland, J., Tillin, N., & Duchateau, J. (2016). Rate of force development: physiological and methodological considerations. European journal of applied physiology, 1-26.
29. Reilly, T., & Ekblom, B. (2005). The use of recovery methods post‐exercise. Journal of Sports Sciences, 23(6), 619-627.
30. Robergs, R. A. (2007). Simplified method and program for incremental exercise protocol development. J Exerc Physiol, 10, 1-23.
31. Sahaly, R., Vandewalle, H., Driss, T., & Monod, H. (2001). Maximal voluntary force and rate of force development in humans–importance of instruction. Eur J Appl Physiol, 85(3-4), 345-350.
32. Sands, W. A., McNeal, J. R., Ochi, M. T., Urbanek, T. L., Jemni, M., & Stone, M. H. (2004). Comparison of the Wingate and Bosco anaerobic tests. J Strength Cond Res, 18(4), 810-815.
33. Sayers, S. P., Harackiewicz, D. V., Harman, E. A., Frykman, P. N., & Rosenstein, M. T. (1999). Cross-validation of three jump power equations. Medicine and science in sports and exercise, 31(4), 572-577.
34. Sebastian, L. A., Reeder, S., & Williams, M. (2014). Determining Target Heart Rate for Exercising in a Cardiac Rehabilitation Program: A Retrospective Study. J Cardiovasc Nurs.
35. Smirniotou, A., Katsikas, C., Paradisis, G., Argeitaki, P., Zacharogiannis, E., & Tziortzis, S. (2008). Strength-power parameters as predictors of sprinting performance. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48(4), 447.
36. Smith, T. B., Stonell, C., Purkayastha, S., & Paraskevas, P. (2009). Cardiopulmonary exercise testing as a risk assessment method in non cardio-pulmonary surgery: a systematic review. Anaesthesia, 64(8), 883-893.
37. Stone, M. H., Sanborn, K., O’Bryant, H. S., Hartman, M., Stone, M. E., Proulx, C., et al. (2003). Maximum strength-power-performance relationships in collegiate throwers. J Strength Cond Res, 17(4), 739-745.
38. Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-predicted maximal heart rate revisited. J Am Coll Cardiol, 37(1), 153-156.
39. Tothill, P., & Stewart, A. D. (2002). Estimation of thigh muscle and adipose tissue volume using magnetic resonance imaging and anthropometry. J Sports Sci, 20(7), 563-576.
40. Uth, N., Sørensen, H., Overgaard, K., & Pedersen, P. K. (2004). Estimation of VO2max from the ratio between HRmax and HRrest–the heart rate ratio method. European journal of applied physiology, 91(1), 111-115.
41. van Zandwijk, J. P., Bobbert, M. F., Munneke, M., & Pas, P. (2000). Control of maximal and submaximal vertical jumps. Med Sci Sports Exerc, 32(2), 477-485.
42. Weinsier, R. L., Schutz, Y., & Bracco, D. (1992). Reexamination of the relationship of resting metabolic rate to fat-free mass and to the metabolically active components of fat-free mass in humans. Am J Clin Nutr, 55(4), 790-794.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. British Journal of Sports Medicine
2. European Journal of Applied Physiology
3. Journal of Applied Physiology
4. Journal of Experimental Physiology
5. Journal of Physiology
6. Journal of Strength and Condition
7. Medicine and Science in Sports and Exercise
8. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports
9. Sports Medicine

Μετάβαση στο περιεχόμενο