ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κωδικός Μαθήματος 277-190307
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
- ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 1 1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 3 3

Σκοπός Μαθήματος

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μίας ερευνητικής εργασίας, η επιστημονική δεοντολογία και ηθική. Κριτήρια αξιολόγησης επιστημονικών συνεδρίων και περιοδικών.
Η εξοικείωση των φοιτητών με την πρόσβαση στην επιστημονική βιβλιογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) της διατροφής και διαιτολογίας, η συγγραφή εργασίας βιβλιογραφικής επισκόπησης και η παρουσίασή της.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, η χρήση μηχανών αναζήτησης επιστημονικών άρθρων, η χρήση των εργαλείων που διαθέτουν οι εφαρμογές γραφείου για τη συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας καθώς η χρήση προγραμμάτων βιβλιογραφικών αναφορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • Γνωρίζουν τον βασικό σχεδιασμό μίας ερευνητικής εργασίας.
 • Αντιλαμβάνονται τα θέματα δεοντολογίας και ηθικής στην έρευνα
 • Μπορούν να εντοπίσουν και να συνθέσουν επιστημονικά άρθρα.
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών.

Γενικές ικανότητες

Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις που του επιτρέπουν:

 • Την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπόνηση αυτόνομης και ομαδικής εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Δεοντολογία και ηθική στην Επιστημονική Έρευνα
Αρχές Μεθοδολογίας της Έρευνας
Σχεδιασμός μίας ερευνητικής εργασίας.
Κριτήρια αξιολόγησης Συνεδρίων.
Κριτήρια αξιολόγησης Επιστημονικών Περιοδικών και άρθρων.
Μηχανές Αναζήτησης Επιστημονικών άρθρων.
Δομή Ερευνητικής Εργασίας.
Δομή Εργασίας Βιβλιογραφικής Επισκόπησης.
Συγγραφή Εργασίας Βιβλιογραφικής Επισκόπησης.
Συγγραφή Εργασίας Συνεδρίου.
Συγγραφή άρθρου σε Επιστημονικό Περιοδικό.
Παρουσίαση Προφορικής και Γραπτής Εργασίας σε Συνέδριο.

Εργαστήριο
1. Βάσεις Δεδομένων Επιστημονικών Άρθρων
2. Χρήση εφαρμογών γραφείου για τη συγγραφή Επιστημονικού Άρθρου.
3. Χρήση εφαρμογών γραφείου για την παρουσίαση Επιστημονικού Άρθρου.
4. Χρήση λογισμικών διαχείρισης βιβλιογραφίας.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Η/Υ, Powerpoint
Χρήση διαδικτυακής διδακτικής πλατφόρμας Moodle
Χρήση λογισμικών διαχείρισης βιβλιογραφίας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13
Εργαστηριακή άσκηση 25
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 20
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 89

Αξιολόγηση Φοιτητών

Κριτήρια αξιολόγησης:
Το μάθημα αξιολογείται με Τελική Εργασία η οποία παραδίδεται Έντυπη και παρουσιάζεται Προφορικά σε ομάδες από τους φοιτητές.
Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Eco U.C.: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία. Εκδ. Νήσος, Αθήνα, 1994.
 2. Howard K. & Sharp A.: Η επιστημονική μελέτη. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα,1994.
 3. Μπέλλας Θ.: Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας. Εκδ. Ελλην. γράμματα, Αθήνα, 1998
 4. Σουφλερός Ε.: Το σεμινάριο και η πτυχιακή διατριβή. Εκπαιδευτ. Σημειώσεις ΤΕΙΘ, 1990.
Μετάβαση στο περιεχόμενο