ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190305
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ, Λάμπρος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών μέσα από την παρουσίαση, τη μελέτη και την πρακτική άσκηση στις κυριότερες στατιστικές μεθόδους, όπως είναι η περιγραφική στατιστική και η στατιστική συμπερασματολογία. Στα πλαίσια του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται πως να συλλέγει δεδομένα, πως να επεξεργάζεται και να περιγράφει αποτελεσματικά τα δεδομένα και πως να αναλύει τα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των συλλογισμών της  στατιστικής ανάλυσης και της συμπερασματολογίας, μέσα: (α) από τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων από το πεδίο της διατροφής και (β) από την επεξεργασία των δεδομένων,  χρησιμοποιώντας τα σχετικά μαθηματικά εργαλεία (τύποι και πίνακες) χωρίς τη χρήση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης στον υπολογιστή.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / -τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα περισσότερα βασικά θέματα της ιατρικής, βιολογικής βιβλιογραφίας
 • Ερμηνεύει την ερευνητική βιβλιογραφία με κριτική ματιά,
 • Σχεδιάζει και να πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα, επιλέγοντας την κατάλληλη στατιστική δοκιμασία για την ανάλυση των δεδομένων του.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων
 • Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς
 • Κανονική κατανομή
 • Έλεγχος υποθέσεων
 • Παραμετρικές δοκιμασίες ενός δείγματος
 • Παραμετρικές δοκιμασίες δύο δειγμάτων
 • Ανάλυση διακύμανσης
 • Συντελεστής συσχέτισης
 • Σχέση μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών
 • Μη παραμετρικές δοκιμασίες

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Διαλέξεις με προβολή,
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Moodle),
 • Ηλεκτρονική αξιολόγηση εργασιών.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

(α) Ατομική εργασία αξιολόγησης της ικανότητας ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών από το περιεχόμενο των προτεινόμενων συγγραμμάτων  (30%).
(β) Ενδιάμεση γραπτή εξέταση (20%)
(γ) Τελική γραπτή εξέταση (50%).
Οι γραπτές εξετάσεις, θα γίνονται με θέματα στα οποία οι φοιτητής, (-τρια) θα πρέπει να επιλέξει από μόνος του και να εφαρμόσει την κατάλληλη δοκιμασία για την ανάλυση των δεδομένων του.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Θεμελειώδεις έννοιες στη βιοστατιστική, Bowers D.
 2. Αρχίζοντας τη στατιστική, Diamond Ian,Jefferies Julie 
 3. Ιατρική στατιστική. Βασικές αρχές, Αρβανιτίδου- Βαγιωνά Μ., Χάιδιτς Ά.Μ.
 4. Ιατρική στατιστική με μια ματιά, Petrie Aviva,Sabin Caroline
 5. Βιοστατιστική, Σταυρινός ΒΓ., Παναγιωτάκος ΔΒ. 
 6. Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Αποστολάκης Ι.Α., Σταμούλη Μ.Α.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Biostatistics, https://academic.oup.com/biostatistics
 2. International Journal of Biostatistics, https://www.degruyter.com/view/j/ijb
 3. Epidemiology Biostatistics and Public Health, https://ebph.it/about
 4. Biostatistics & Epidemiology, https://www.tandfonline.com/toc/tbep20/current
 5. Journal of Biostatistics and Epidemiology, http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe
Μετάβαση στο περιεχόμενο