ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος 277-190304
Εξάμηνο 3
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις της Τοξικολογίας  των Τροφίμων. Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη βλαπτική δράση διαφόρων ουσιών στον άνθρωπο.

Γενικές ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 2. Λήψη αποφάσεων.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Ομαδική εργασία
 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Γενικές Αρχές Τοξικολογίας. Καμπύλη Δόσης – Απόκρισης. Όρμηση. Φάσεις Τοξικής Δράσης. Εκτίμηση Τοξικότητας. Αξιολόγηση & Διαχείριση Επικινδυνότητας Τροφίμων: Σύστημα HACCP.Στοιχεία Τοξικοκινητικής ξενοβιωτών στον ανθρώπινο οργανισμό: Έκθεση. Απορρόφηση. Κατανομή. Βιομετατροπή. Απέκκριση. Αποθήκευση.
Στοιχεία Τοξικοδυναμικής ξενοβιωτών  στον ανθρώπινο οργανισμό: Στάδια εκδήλωση τοξικότητας σε μοριακό, ιστικό, και επίπεδο οργανισμού. Μόρια στόχοι. Κυτταρική δυσλειτουργία. Απώλεια Κυτταρικής ομοιόστασης. Τοξική βλάβη κυττάρου. Μηχανισμοί επιδιόρθωσης σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο. Παραδείγματα: Οξειδωτικό stress – Αντιοξειδωτικά ένζυμα και συστατικά τροφίμων. Χημική Καρκινογένεση. Αντιστρεπτότητα τοξικού αποτελέσματος. Αλληλεπιδράσεις τοξικών ουσιών.
Τροφική Αλλεργία-Δυσανεξία.
Κατηγορίες Τοξικών Ουσιών: Ενδογενείς Φυσικές Τοξίνες, Τοξίνες Βακτηρίων, Κυανοβακτηρίων, Μυκήτων, Φυτοπλαγκτού, Ιχθύων, Φυτών. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Δημιουργία τοξικών ουσιών κατά την επεξεργασία τροφίμων. Περιβαλλοντικοί ρύποι. Κατάλοιπα-Υπολείμματα, Πρόσθετα Τροφίμων.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας. Χρήση διαδικτύου (e-class).

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν  αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις, όπως: 

 • ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, 
 • ακροστιχίδες, αντιστοίχησης
 • ερωτήσεις σωστού-λάθους
 • συμπλήρωση κενών,  εντοπισμού και διόρθωσης λάθους.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Τοξικολογία τροφίμων: 1η  Έκδοση/2015. Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Καραντώνης Χαράλαμπος, Θεοχάρης Σταμάτιος. Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε. – ISBN: 978-960-456-453-8 -Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 50661028
 2. Βασική Τοξικολογία: 1η Έκδοση /2013. C. KLAASSEN, J. WATKINS. Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. ISBN: 978-960-394-932-9. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 33074650
Μετάβαση στο περιεχόμενο