ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190203
Εξάμηνο 2
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
- ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
- ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης
- ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Δόμνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 7

Σκοπός Μαθήματος

Η απόκτηση βασικών γνώσεων Οργανικής Χημείας, όπως η ονοματολογία και η ισομέρεια, η δυνατότητα κατανόησης των απλών οργανικών αντιδράσεων και των κανόνων που τις διέπουν. Η κατανόηση της κατάταξης των οργανικών ενώσεων σε ομόλογες σειρές και η επισήμανση των κυριότερων από αυτές που απαντώνται στα τρόφιμα.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, η εκμάθηση βασικών διεργασιών της Οργανικής Χημείας καθώς και τεχνικές διάκρισης διαχωρισμού και παραλαβής Οργανικών Ενώσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι :

 • Μπορούν να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τις οργανικές ενώσεις.
 • Αναγνωρίζουν τις διαφορετικές διατάξεις των ενώσεων στο επίπεδο και τον χώρο.
 • Γνωρίζουν τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις των οργανικών ενώσεων ανάλογα με τη δομή και την χαρακτηριστική τους ομάδα.

Το μάθημα δίνει τα απαραίτητα εφόδια στον εκπαιδευόμενο, ώστε να αναγνωρίζουν και να προβλέπουν τη συμπεριφορά των οργανικών ενώσεων που εμφανίζονται στον οργανισμό και τα τρόφιμα, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης, θρεπτικών συστατικών, τροφίμων και φαρμάκων καθώς και των αντιδράσεων του ανθρώπινου οργανισμού.

Γενικές ικανότητες

Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις που του επιτρέπουν:

 • Την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπόνηση αυτόνομης και ομαδικής εργασίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Γενικά για την Οργανική Χημεία
 • Ταξινόμηση και Ονοματολογία των Οργανικών Ενώσεων.
 • Συντακτική Ισομέρεια - Γεωμετρική Ισομέρεια .
 • Στερεοχημεία - Στερεοϊσομέρεια.
 • Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων.
 • Αντιδράσεις Αλκανίων και Αλκενίων.
 • Αντιδράσεις Αλκινίων, Αλκαδιενίων και Αλκυλαγονιδίων
 • Αντιδράσεις Αλκοολών και Αιθέρων.
 • Αντιδράσεις Αλδϋδών και Κετονών
 • Αντιδράσεις Καρβοξυλικών Οξέων και Εστέρων.
 • Αντιδράσεις Αμινών και Φαινολικών Ενώσεων

Εργαστήριο 

 1. Ταξινόμηση, χρήση και χαρακτηριστικά οργανικών διαλυτών.
 2. Κρυστάλλωση - Ανακρυστάλλωση.
 3. Εκχύλιση υδατικού διαλύματος με οργανικό διαλύτη.
 4. Απλή Απόσταξη - Απόσταξη με υδρατμούς - Κλασματική Απόσταξη.
 5. Χρωματογραφία λεπτής Στοιβάδος.
 6. Εξάχνωση.
 7. Αντιδράσεις Αλκοολών - Αιθέρων.
 8. Αντιδράσεις Αλδεϋδών - Κετονών.
 9. Αντιδράσεις Σακχάρων.
 10. Αντιδράσεις Οξεών
 11. Αντιδράσεις Εστέρων - Εστεροποίηση - Σαπωνοποίηση
 12. Χρήση Φασματοσκοπία για διευκρίνηση δομής οργανικών ενώσεων.
 13. Παρασκευή Γαλακτώματος.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Η/Υ, Powerpoint
Χρήση διαδικτυακής διδακτικής πλατφόρμας Moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 26
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 75
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 210

Αξιολόγηση Φοιτητών

Κριτήρια αξιολόγησης
Η θεωρία του μαθήματος συμμετέχει στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 70% και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Σωστού Λάθους και Επίλυσης Προβλημάτων.

Το εργαστηριακό μέρος συμμετέχει σε ποσοστό 30% συναξιολογούνται τα ακόλουθα:
(α) γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Σωστού Λάθους και Επίλυσης Προβλημάτων
(β) Εργαστηριακή παρουσία
(γ) Γραπτή εργασία (μια ανά εργαστηριακή άσκηση). Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις πρέπει να είναι επιτυχείς. Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος των προβιβάσιμων βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Οργανική Χημεία, J. McMurry
2. Οργανική Χημεία, Σειρά Schaum
3. Εργαστηριακές Τεχνικές και Πειράματα Οργανικής Χημείας, Ι.Σπηλιώπουλος

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο