ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος 277-190106
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
- ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΘΩΜΙΔΗΣ, Θωμάς
- ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
- ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, Στεφανία

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 4 5

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις της Μικροβιολογίας των Τροφίμων.

Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν ειδικών της διατροφής βασικές γνώσεις της μικροβιολογίας τροφίμων, με κύριους άξονες τη σχέση των μικροβίων με τα τρόφιμα, καθώς και με τον άνθρωπο.

Γενικές ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 2. Λήψη αποφάσεων.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Ομαδική εργασία
 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Οι πιο σημαντικοί μικροοργανισμοί της μικροβιολογίας και της υγιεινής (μύκητες, ζύμες, βακτήρια).
 • Μορφολογικά, καλλιεργητικά, φυσιολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά αυτών.
 • Αναπαραγωγή, σχέση με τα τρόφιμα και τη δημόσια υγεία.
 • Θρέψη των μικροβίων, τροφικοί τύποι αυτών και επίδραση φυσικοχημικών παραγόντων στην ανάπτυξη  και  τις  δραστηριότητες  των  μικροβίων  (θερμοκρασία,  pH,  ακτινοβολία,  πίεση). 
 • Η  ανάπτυξη  των μονοκύτταρων  μικροοργανισμών  και  οι  παράμετροι  αυτής  (αριθμός  διαιρέσεων,  χρόνος  γενεάς,  ποσοστό ανάπτυξης, ηλικία των βακτηρίων, καμπύλη και φάσεις ανάπτυξης).
 • Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις.
 • Οι φυσικές πηγές μόλυνσης των τροφίμων (μικροβιοχλωρίδα φυτών, ζώων, εδάφους, νερού, αέρα), οι αρχές συντήρησης των τροφίμων (θερμότητα, ψύχος, αναερόβιες συνθήκες κλπ.).
 • Μικροβιολογία, υγιεινή και ο έλεγχος νερού, γάλακτος, κρέατος.
 • Τροφογενείς και υδατογενείς βακτηριακές ασθένειες (τροφολοιμώξεις και τροφοτοξινώσεις-μέτρα πρόληψης).
 • Ευκαρυωτικά παθογόνα: μυκητιακές και παρασιτικές ασθένειες.
 • Οι φυσικές πηγές μόλυνσης των χώρων δημόσιας υγείας, η ανάπτυξη ανθεκτικών μικροβίων.
 • Ενδονοσοκομειακά νοσήματα

Εργαστηριακό Μέρος 

 • Μικροβιολογικές τεχνικές.
 • Ταυτοποιήσεις των σημαντικότερων για τα τρόφιμα μικροοργανισμών.
 • Καταμέτρηση με την πρότυπη μέθοδο αρίθμησης αποικιών σε τρυβλία.
 • Μικροβιολογική  εξέταση  νερού.   
 • Μικροβιολογική  εξέταση  γάλακτος. 
 • Μικροβιολογική  εξέταση  προσωπικού  μονάδας  τροφίμων. 
 • Μικροβιολογική  εξέταση  προσωπικού  και  χώρων νοσοκομείου.
 • Λήψη, κατεργασία και καλλιέργεια εκκριμάτων του ανθρωπίνου σώματος.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας. Χρήση διαδικτύου (e-class).

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή Εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 54
Συμμετοχή σε εξετάσεις 4
Σύνολο 149

Αξιολόγηση Φοιτητών

Θεωρητικό μέρος :
Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Εργαστηριακό μέρος :
Γραπτή εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Μικροβιολογία τροφίμων και πεπτικού συστήματος: 1η  Έκδοση/2004. Ε. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ISBN: 960-394-254-5 -Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 41541
 2. BROCK ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: 1η  Έκδοση/2018. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl. Εκδόσεις ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ. ISBN: 978-960-524-523-8. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 77106995
Μετάβαση στο περιεχόμενο