ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190105
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 1
ΣΥΝΟΛΟ 4 4

Σκοπός Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η ψηφιακή κατάρτιση των φοιτητών μεσα απο την παρουσίαση, τη μελέτη και την πρακτική εξάσκησή τους σε σειρά θεμάτων Πληροφορικής, όπως ο τρόπος λειτουργίας των υπολογιστών και των κινητών / ψηφιακών συσκευών, οι μοντέρνες τεχνολογίες εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης δεδομένων, οι αισθητήρες και άλλες σύγχρονες συσκευές και τεχνολογίες συλλογής και καταγραφής δεδομένων, τα δίκτυα επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου και του Παγκόσμιου Ιστού) και τα Κοινωνικά Δίκτυα. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί, επίσης,  η γενικότερη χρήση των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όχι μόνο στον τομέα της Διατροφής, αλλά και σε συναφείς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η υγειονομική περίθαλψη, κτλ.

Στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος δίνονται παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της Πληροφορικής στο χώρο της Διατροφής και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με βασικά λογισμικά όπως αυτά της επεξεργασίας κειμένου (word processor) και των φύλλων επεξεργασίας (spreadsheet).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / -τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή, μίας κινητής συσκευής και των αντίστοιχων λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών.
 • Περιγράφει τη σχέση μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών καθώς και των διεργασιών συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής πληροφορίας.
 • Εξηγεί και να αναλύει το σκοπό των τεχνολογιών Ιστού και της χρήσης αυτών στις Επιστήμες Διατροφής
 • Κατανοεί και να περιγράφει τους ψηφιακούς κινδύνους ασφάλειας που σχετίζονται με ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, το απόρρητο, την υγεία και το περιβάλλον
 • Προσδιορίσει την τεχνολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και να προσαρμόσει αντίστοιχα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη
 • Διατροφή και τις επιστήμες Υγείας.
 • Αξιοποιήσει τις τεχνολογίες της Πληροφορικής για την καλύτερη εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών της επιστήμης της Διατροφής, καθώς και την καλύτερη οργάνωση του εργασιακού του χώρου

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής
 • Είδη και τρόπος λειτουργίας των υπολογιστών και ηλεκτρονικών συσκευών
 • Προσδιορισμός αναγκών χρήστη και κριτήρια επιλογής εξοπλισμού
 • Δεδομένα και πληροφορία, διεργασίες συλλογής, καταγραφής και αποθήκευση
 • Λειτουργικά συστήματα και λογισμικό / εφαρμογές
 • Συσκευές εισόδου-εξόδου, αισθητήρες, νέες τεχνολογίες εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένωμ
 • Επικοινωνία και δίκτυο
 • Παγκόσμιος ιστός, εφαρμογές και τεχνολογίες Ιστού
 • Χρήσεις Τεχνολογίας στις επιστήμες Υγείας
 • Ψηφιακή ασφάλεια, ηθική και ιδιωτικότητα
 • Σύγχρονα θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής

Εργαστηριακές ασκήσεις

 • Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Windows και άλλα λειτουργικά συστήματα,  βασικές αρχές ενός παραθυρικού περιβάλλοντος, δημιουργία και διαχείριση αρχείων, δικτυακές λειτουργίες
 • Εισαγωγή σε βασικά λογισμικά Πληροφορικής (π.χ. εργαλεία Office) και παρουσίαση των χαρακτηριστικών τους. Παρουσίαση και χρήση open-source / δωρεάν λογισμικών. Παρουσίαση online λύσεων και εργαλείων workflow, versioning & backup
 • Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων κειμένου (MS Word). Εργασία με στηλοθέτες, εσοχές, περιθώρια, σελίδες. Χρήση των εργαλείων διόρθωσης, πινάκων. Διαχείριση και εκτύπωση εγγράφων. Παραδείγματα εφαρμογής word processing στη Διατροφή (σύνταξη διαιτολογίου)
 • Δημιουργία και επεξεργασία φύλλων (MS Excel). Βασικές αρχές λειτουργίας, δημιουργία πινάκων και γραφημάτων, συναρτήσεις και υπολογιστικά εργαλεία. Παραδείγματα εφαρμογής spreadsheets στη Διατροφή (ανάλυση μακροθρεπτικών συστατικών και διατροφικής πρόσληψης).

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

 • Παρουσίαση και χρήση βασικών εργαλείων Πληροφορικής, αντίστοιχου επιπέδου των αντικειμένων γνώσης χειρισμού Η/Υ ECDL: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. Moodle)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή άσκηση 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη και εξάσκηση σε λογισμικό 50
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ μέρος (75%):

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν

 • επίλυση προβλημάτων
 • ερωτήσεις σύντομης απάντηση
 • ερωτήσεις ανάπτυξης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ μέρος (25%):

Εξέταση σε υπολογιστή με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν

 • επίλυση προβλημάτων
 • ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • ερωτήσεις ανάπτυξης

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Ανακαλύπτοντας τους Υπολογιστές: Εργαλεία, Εφαρμογές, Συσκευές και οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας, Vermaat Misty, Sebok susan, Freund Steven, Campbell Jennifer, Frydenberg Mark (ISBN: 9789963274475)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. IEEE journals: https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/topic
 2. ACM journals: https://www.acm.org/publications/journals
 3. Elsevier Computer Science: https://bit.ly/2xvpc8B

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο