ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Κωδικός Μαθήματος 277-190104
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2 3

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις της βιολογίας του κυττάρου.

Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη δομή και τη λειτουργία των υποκυτταρικών οργανιδίων, καθώς επίσης και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων για την οργάνωση και τη διατήρηση της κυτταρικής λειτουργίας.

Γενικές ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 2. Λήψη αποφάσεων.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Ομαδική εργασία
 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τα στοιχεία C, H, O, N. Ιεραρχία της μοριακής οργάνωσης του κυττάρου. Νερό και Ιδιότητες. Πρωτογενή Βιομόρια. Βιολογικά Μακρομόρια.

EYKAPYΩTIKO ΚΥΤΤΑΡΟ - ΔOMH ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Κυτταρική Θεωρία. Γενικά Χαρακτηριστικά Ευκαρυωτικών Κυττάρων. Δομή και Σύσταση Βιολογικών Μεμβρανών. Λειτουργικότητα Πλασματικής Μεμβράνης.  Μεταφορά ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης (Διάχυση, Παθητική Μεταφορά, Ώσμωση, Ενεργός Μεταφορά,  Ενδοκύττωση, Εξωκύττωση). Επικοινωνία Κυττάρων. Κυτταροπλασματικά Συστήματα Μεμβρανών - Δομή και Λειτουργία. Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Συστήματα Golgi. Λυσοσώματα. Οργανίδια και Ενέργεια. Μιτοχόνδρια - Δομή και Λειτουργία. Πυρήνας. Ριβοσώματα. Υπεροξυσώματα. Κενοτόπια. Κυτταροσκελετός. Παραδείγματα νοσημάτων που συνδέονται με δυσλειτουργίες των κυτταρικών οργανιδίων.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ. Μίτωση, Μείωση, Κυτταρικός θάνατος

ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΙΟΙ, PRIONS. Ευβακτήρια. Δομή και λειτουργία, Ποικιλότητα Μεταβολισμού. Αρχαία. Ιοί: Δομή Ιών, Διπλασιασμός Ιών, Κύκλοι Ζωής Βακτηριοφάγων, Ιοί Φυτών και Ιοειδή. Ιοί Ζώων. PRIONS

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας. Χρήση διαδικτύου (e-class).

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 13
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 35
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 90

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν  αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις, όπως:

 • ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
 • ακροστιχίδες, αντιστοίχησης
 • ερωτήσεις σωστού-λάθους
 • συμπλήρωση κενών, εντοπισμού και διόρθωσης λάθους

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (2018). 4η έκδοση. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. ISBN: 978-9963-274-25-3. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 77106932
 2. Βιολογία: Η μελέτη της ζωής (2004). Β΄ Έκδοση. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε. Εκδόσεις Σταμούλη. ISBN:960-351-547-7 -Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 68403866
Μετάβαση στο περιεχόμενο