ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος 277-190103
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος
- ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Μιχάλης

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 6

Σκοπός Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων Χημείας και η κατανόηση των χημικών φαινομένων, η κατανόηση της σχέσης μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, καθώς και η εξάρτηση που εμφανίζουν οι ιδιότητες των υλικών σωμάτων από τη δομή και την αλληλεπίδραση των μορίων που τα αποτελούν. Επίσης, σκοπός είναι η κατανόηση της κινητικής των αντιδράσεων και της συμπεριφοράς των χημικών ενώσεων.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα επιτευχθεί η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, η εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας και συμπεριφοράς σε ένα εργαστήριο χημείας και η επαφή των φοιτητών με βασικές εργαστηριακές τεχνικές της χημείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι :

 • Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις χημείας, ώστε να κατανοούν τη συμπεριφορά των χημικών ενώσεων και των αντιδράσεων.

 • Μπορούν σύμφωνα με τη δομή της ένωσης να αντιληφθούν τις χημικές διεργασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος και να περιγράψουν τα χημικά φαινόμενα

 • Γνωρίζουν και μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, ακολουθώντας ορθή εργαστηριακή πρακτική.

Γενικές ικανότητες

Ο φοιτητής αποκτά γνώσεις που του επιτρέπουν

 • Την εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εκπόνηση αυτόνομης και ομαδικής εργασίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Η επιστήμη της Χημείας (γενική ανασκόπηση)
 • Ταξινόμηση και καταστάσεις της ύλης.
 • Επιστημονικοί υπολογισμοί.
 • Ατομικές θεωρίες.
 • Χημικοί δεσμοί και διαμοριακές δυνάμεις.
 • Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων.
 • Γραφή αντιδράσεων, κατηγορίες αντιδράσεων.
 • Ιδιότητες αερίων, στερεών και υγρών.
 • Θερμοχημεία.
 • Διαλύματα και κολλοειδή συστήματα διασποράς.
 • Χημική κινητική και χημική ισορροπία.
 • Διάσταση και ιοντισμός ηλεκτρολυτών.
 • Αντιδράσεις εξουδετέρωσης, επίδραση κοινού ιόντος, ρυθμιστικά διαλύματα.

Εργαστήριο 

 • Κανόνες ασφαλείας στο Χημικό Εργ/ριο, Ονοματολογία σκευών, Ζύγιση.
 • Προσδιορισμός Πυκνότητας.
 • Ποιοτική ανάλυση στοιχείων.
 • Διαλύματα.
 • Προσδιορισμός υγρασίας.
 • Σταθμικός προσδιορισμός Cu.
 • Προσδιορισμός Κρυσταλλικού νερού.
 • Μέτρηση pH.
 • Φασματοσκοπία Υπεριώδους – Ορατού.
 • Φασματοσκοπία Υπερύθρου.
 • Χημική Κινητική.
 • Χημική Ισορροπία.
 • Ρυθμιστικά Διαλύματα.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Η/Υ, Powerpoint

Χρήση διαδικτυακής διδακτικής πλατφόρμας Moodle

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή Εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 58
Συμμετοχή σε Εξετάσεις 5
Σύνολο 180

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η θεωρία του μαθήματος συμμετέχει στον τελικό βαθμό σε ποσοστό 70% και η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει:
Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Σωστού Λάθους και Επίλυσης Προβλημάτων.

Το εργαστηριακό μέρος συμμετέχει σε ποσοστό 30% συναξιολογούνται τα ακόλουθα:

(α) γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, Σωστού Λάθους και Επίλυσης Προβλημάτων

(β) Εργαστηριακή παρουσία

(γ) Γραπτή εργασία (μια ανά εργαστηριακή άσκηση). Όλες οι επιμέρους αξιολογήσεις πρέπει να είναι επιτυχείς. Προαπαιτούμενο είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εργαστηριακών ασκήσεων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος των προβιβάσιμων βαθμών της Θεωρίας και του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Γενική Χημεία, Α.Ν.Παπαδόπουλος
 2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χημείας, Χ. Μητσοπούλου
 3. Χημεία Ιατρικών Επιστημών, Γ. Μανουσάκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο