ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190107
Εξάμηνο 1
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Όχι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΒΑΡΔΑΚΑ, Ελισάβετ

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις της Γενετικής του Ανθρώπου (Κλασική και μοριακή προσέγγιση). 

Με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τους μηχανισμούς έκφρασης του γενετικού υλικού, τη ροή της γενετικής πληροφορίας και τη μεταβίβαση της στους απογόνους. Θα κατανοούν τους λόγους της διαφορετικότητας των ατόμων και τη σημασία των γενεολογικών δένδρων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων.

Γενικές ικανότητες

 1. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 2. Λήψη αποφάσεων.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Ομαδική εργασία
 5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 6. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η μοριακή βάση της κληρονομικότητας. Δομή και λειτουργία του DNA. Ο Mendel και η έννοια του γονιδίου. Μεντελική κληρονομικότητα και πρότυπα μονογονιδιακής κληρονόμησης . Λειτουργία των γονιδίων. Απενεργοποίηση γονιδίων και γονιδιωματική αποτύπωση. Ανθρώπινο γονιδίωμα.  Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη. Γενετική ποικιλότητα. Πολυμορφισμοί DNA. Επιδράσεις στην γονιδιακή έκφραση. Αιτίες μεταλλάξεων. Επιδιόρθωση του DNA

Πληθυσμιακή Γενετική και Πολυπαραγοντική κληρονόμηση. Επιγενετική - Σχέση περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα με τη γενετική προδιάθεση στην εκδήλωση των νοσημάτων.

Εφαρμογές της γενετικής στην Διατροφή. Παραδείγματα μονογονιδιακών, πολυγονιδιακών και πολυπαραγοντικών νοσημάτων όπως είναι η παχυσαρκία και οι μεταβολικές διαταραχές. Λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού - Γενεολογικά δέντρα. Εκτίμηση γενετικού κινδύνου. Βιοηθική.

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας. Χρήση διαδικτύου (e-class).

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & Ανάλυση Βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή Εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε Εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή εξέταση σε θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν  αυστηρά τυποποιημένες ερωτήσεις, όπως:

 • ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών,
 • ακροστιχίδες, αντιστοίχησης
 • ερωτήσεις σωστού-λάθους
 • συμπλήρωση κενών, εντοπισμού και διόρθωσης λάθους
 • Ασκήσεις κληρονομικότητας

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Thompson and Thompson ιατρική γενετική (2011).   2η  Ελληνική Έκδοση. NUSSBAUM R., McINNES R.R., WILLARD H.F. 2011- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ISBN: 978-960-489-062-0. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 13256587
 2. Γενετική – Βασικές Αρχές (2018). 7η Έκδοση. Snustad Peter, Simmons Μιchael, Ελένη Βαστάρδη, Γαληνός Φανουράκης, Παντελής Χατζής, Μιχαήλ Βερυκοκάκης (επιμέλεια). ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ISBN: 978-960-418-754-6. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 68403832
 3. Βασικές Αρχές Γενετικής (2015). 1η Έκδοση. Klug, Cummings, Spencer, Palladino. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN:: 978-618-5135-03-4. Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 50662451
Μετάβαση στο περιεχόμενο