ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190604
Εξάμηνο 6
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
Διδάσκοντες (ΕΡΓΑΣΤ.) - ΠΑΓΚΑΛΟΣ, Ιωάννης
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Βασίλειος

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 2 3
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 4 5

Σκοπός Μαθήματος

To μάθημα παρουσιάζει και μελετά την ειδικότερη εφαρμογή των τεχνολογιών Πληροφορικής σε προχωρημένα θέματα που σχετίζονται με τις Επιστήμες Διατροφής και τη Διαιτολογία, όπως η Προσωποποιημένη Διατροφή (Personalised Nutrition), η Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health), η παρακολούθηση ασθενών με τεχνολογικά μέσα (ICT-supported patient monitoring) και οι Βάσεις Δεδομένων στη Διατροφή. Τα διεπιστημονικά αυτά θέματα μελετώνται όχι μόνο ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο αλλά και ως εργαλεία για την επαγγελματική απασχόληση, την έρευνα, τις μελέτες και τις διατροφικές παρεμβάσεις στις οποίες θα κληθούν να συμμετέχουν οι απόφοιτοι του τμήματος.

Στόχος του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι η πρακτική εξάσκηση σε εξειδικευμένες εφαρμογές και λογισμικό στους παραπάνω τομείς, όπως η καταγραφή στοιχείων ασθενών και μετρήσεων σε βάσεις δεδομένων, η σύνταξη και ανάλυση διαιτολογίου υποβοηθούμενη από «έξυπνο» λογισμικό, η διαχείριση και συλλογή δεδομένων από αισθητήρες (sensors) και ένδυτες (wearable) συσκευές, η δημιουργία ερωτηματολογίων, η διεξαγωγή online έρευνας / παρέμβασης, κτλ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / -τρια θα είναι σε θέση να:

 • Συνεργαστεί σε ομάδα φοιτητών (στο πλαίσιο εργασίας του μαθήματος) για τη δημιουργία, υλοποίηση και παρακολούθηση ενός μοντέλου παρακολούθησης ασθενών υποβοηθούμενο από Κινητές και Ένδυτες (wearable) συσκευές.
 • Κατανοεί προχωρημένες αρχές και τεχνολογίες της Πληροφορικής και την εφαρμογή τους στην επιστήμη της Διατροφής & Διαιτολογίας
 • Έχει γνώση των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών της Πληροφορικής στη Διατροφή (Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές σύνταξης διαιτολογίου, online ερωτηματολογίων κτλ).
 • Χρησιμοποιεί τις τεχνικές αυτές για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και την επαγγελματική ενασχόληση στον τομέα της Διατροφής & Διαιτολογίας

Γενικές ικανότητες

• Εφαρμογή της Πληροφορικής στην επιστήμη της Διατροφής & Διαιτολογίας
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διαλέξεις

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική στη Διατροφή. Τομείς της Πληροφορικής που εφάπτονται της επιστήμης της Διατροφής & Διαιτολογίας.
 • Βάσεις Δεδομένων στη Διατροφή. Τεχνικές καταγραφής στοιχείων ασθενών και μετρήσεων σε βάσεις δεδομένων.
 • Σύνταξη και ανάλυση διαιτολογίου υποβοηθούμενη από «έξυπνο» λογισμικό.
 • Διαχείριση και συλλογή δεδομένων από αισθητήρες (sensors) και ένδυτες (wearable) συσκευές.
 • Δημιουργία on-line ερωτηματολογίων και η διεξαγωγή online έρευνας / παρέμβασης, κτλ.
 • Ηλεκτρονική Υγεία - Φάκελος Ασθενούς.
 • Παγκόσμιος Ιστός και Διατροφή. Open data, πηγές πληροφορίας και αξιοπιστία.
 • Κοινωνικά Δίκτυα και Διατροφή. Συλλογή δεδομένων και διεξαγωγή μελετών.
 • GDPR, Data privacy, Data protection και επιπτώσεις στο επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.
 • Αισθητήρες (Sensors) & Ένδυτες (Wearable) συσκευές – Nutrition, Physical Activity & Lifestyle monitoring.
 • Big Data, Προσωποποιημένη Διατροφή (Personalised Nutrition).
 • Ερευνητικά προγράμματα, ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Πληροφορική στη Διατροφή.

Ομαδική εργασία
Δημιουργία, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός μοντέλου παρακολούθησης της διατροφικής πρόσληψης, του τρόπου ζωής και της φυσικής δραστηριότητας ασθενών (nutrition, lifestyle and physical activity monitoring) με τη χρήση ΤΠΕ όπως Κινητές (mobile) και Ένδυτες (wearable) συσκευές.

Εργαστηριακές ασκήσεις

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) και αντίστοιχο λογισμικό
 • Σχεδιασμός και χρήση ΒΔ στη Διατροφή
 • Περιγραφή, πλοήγηση και ερωτήματα (queries) σε ΒΔ που χρησιμοποιούνται στη Διατροφή & Διαιτολογία όπως Food composition tables (π.χ. USDA Food Database), ΒΔ αποτελεσμάτων μελετών/ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. COSI)
 • Σχεδιασμός και δημιουργία ΒΔ και υποστηρικτικού υλικού για τις ανάγκες ενός Διαιτολογικού γραφείου και τις μελέτες/διατροφικές παρεμβάσεις (καταγραφή ασθενών/συμμετεχόντων, επισκέψεων/μετρήσεων)
 • Δημιουργία ερωτηματολογίων και συλλογή δεδομένων online (π.χ. 24recall)
 • Παρουσίαση και χρήση δωρεάν/in-house/open-source λογισμικού για:
  - καταγραφή διατροφικών συνηθειών και φυσικής δραστηριότητας
  - σύνταξη διαιτολογίου
  - άλλες εφαρμογές (π.χ. physical activity monitoring)

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

– Βάσεις Δεδομένων Διατροφής (π.χ. πίνακες σύνθεσης τροφίμων)
– Λογισμικό/Εφαρμογές Σύνταξης Διαιτολογίου
– Λογισμικό/Εφαρμογές αισθητήρων (π.χ. physical activity / lifestyle monitoring)
– Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. Moodle)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή άσκηση 26
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 54
Συμμετοχή σε εξετάσεις 5
Σύνολο 150

Αξιολόγηση Φοιτητών

1. Ομαδική εργασία (60%).
2. Τελική εξέταση (40%), διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
– Χρήση του υπολογιστή για την επίλυση προβλημάτων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Διεπιστημονικά άρθρα Πληροφορικής & Πληροφορικής στη διατροφή (βλ. συναφή επιστημονικά περιοδικά) και σημειώσεις που παραδίδονται στο μάθημα.

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Digital Health: https://journals.sagepub.com/home/dhj
2. Journal of the American Medical Informatics Association:  https://academic.oup.com/jamia
3. Journal of Medical Internet Research – https://www.jmir.org/
4. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics – https://jbhi.embs.org/
5. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics: https://jandonline.org
6. Public Health Nutrition – https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition
7. International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity –
 https://ijbnpa.biomedcen-tral.com/
8. Obesity Facts, the European Journal of Obesity:
 https://www.karger.com/Journal/Home/233731

Μετάβαση στο περιεχόμενο