ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος 277-190503
Εξάμηνο 5
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Τύπος Γενικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά
Erasmus Ναι
Υπεύθυνη Μαθήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα
Διδάσκοντες (ΘΕΩΡΙΑ) - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Σουζάνα

Διδακτική δραστηριότητα Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΘΕΩΡΙΑ 3 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ 3 4

Σκοπός Μαθήματος

Η ραγδαία πρόοδος των βιολογικών επιστημών ανέδειξε τη σημασία των ηθικών, και νομικών προβλημάτων και την ανάγκη αντιμετώπισής τους.   Σκοπός του μαθήματος «Δεοντολογία και Ηθική» είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και η συνειδητοποίηση των ηθικών στάσεων, αξιών και κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν την επαγγελματική συμπεριφορά στην καθημερινή πράξη, με στόχο την αναβάθμιση, την ομαλή και αποδοτική λειτουργία των ιδρυμάτων ή χώρων εργασίας και την επίτευξη υψηλής ποιότητας έργου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές του τμήματος θα μπορούν να αντιλαμβάνονται ηθικούς προβληματισμούς και να εκτιμούν τη σημασία της ηθικότητας στην άσκηση του επαγγέλματος τους διατροφολόγου-διαιτολόγου.  Η γνώση των διαφορετικών απόψεων που αντιπαρατίθενται σε καθένα από αυτά τα ηθικά διλήμματα συμβάλει στην ορθή κρίση των θεμάτων και οδηγεί τον φοιτητή να έχει μια εμπεριστατωμένη άποψη σε θέματα που απασχολούν τον επαγγελματία διατροφολόγο-διαιτολόγο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Γενικές ικανότητες

1. Ηθικός προβληματισμός και η συζήτηση εναλλακτικών επιλογών
2. Λήψη αποφάσεων
3. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
4. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας
5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
6. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
7. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ιστορική ανασκόπηση του κλάδου.  Δραστηριότητες και επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις διατροφολόγου-διαιτολόγου.
Ορισμοί ηθικής και δεοντολογίας. Αρχές και κανόνες επαγγελματικού κώδικα ηθικής. Κοινωνικές αξίες. Κώδικες δεοντολογίας.
Η θέση των βασικών ανθρωπιστικών αξιών στο προφίλ του διαιτολόγου (υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, επικοινωνία, αυτοκυριαρχία, συνεργασία, κ.ά.). Σύγχρονη βιοηθική και επαγγελματική δεοντολογία.
Αυτονομία του Ασθενούς και Προστασία της Ιδιωτικότητας. Βασικές αρχές δεοντολογίας (ιατρικό απόρρητο, ενημερωμένη συναίνεση, τήρηση αρχείου). Προστασία της Υγείας.
Σχέσεις διαιτολόγου με τα επαγγέλματα υγείας. Σχέσεις διαιτολόγου με τον ασθενή και το συγγενικό περιβάλλον.  Λειτουργία ομάδας θρεπτικής υποστήριξης ασθενών (σύνθεση, μέσα, συνεργασία, συντονισμός). Αξιολόγηση και βελτίωση διατροφικής φροντίδας. Συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας. με άλλους τομείς Σχέση με ιδρύματα και επιχειρήσεις ιατρικών υπηρεσιών.
Αποφάσεις με ηθική σημασία στο εργασιακό περιβάλλον. Ηθικά διλήμματα και μέθοδοι εκτιμήσεως και επιλύσεως αυτών. "Βελτίωση" του Ανθρώπινου Οργανισμού. Αποφάσεις στο Τέλος της Ζωής
Έλεγχος Δεοντολογίας της Έρευνας - Έρευνα σε Ζώα - Κλινικές Μελέτες

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα μέσα μεθοδολογίας και θεωρίας διαλέξεων, μέσω χρήσης του λογισμικού PowerPoint το οποίο θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικά στοιχεία και φοιτητοκεντρικό σύστημα αντίληψης της μάθησης.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 13
Συγγραφή εργασιών 26
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 39
Συμμετοχή σε εξετάσεις 3
Σύνολο 120

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει την εργασία εξαμήνου (30%) και τις γραπτές τελικές εξετάσεις (70%). Και οι δύο αξιολογήσεις θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η εργασία εξαμήνου θα αφορά θέματα που άπτουν τον τομέα της άσκησης και ποιότητας ζωής. Τέλος οι τελικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομής ανάπτυξης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Βιβλίο [13256948]: Ηθική και Δεοντολογία της Υγείας, Παναγοπούλου Φερενίκη -Liber Amicorum
2. Βιβλίο [13257054]: Ζητήματα ηθικής στη νοσηλευτική πρακτική, Fry
Sara,Johnstone Megan-Jane

– Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1.  Public Health Ethics 
2. AMA Journal of Ethics
3. American Journal of Bioethics
4. Bioethics (journal)
5. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics
6. Canadian Journal of Bioethics
7. Clinical Ethics
8. IRB: Ethics & Human Research
9. Journal of Agricultural and Environmental Ethics
10. Journal of Bioethical Inquiry
11. The Journal of Law, Medicine & Ethics
12. Journal of Medical Ethics
13. Medicine, Health Care and Philosophy
14. Public Health Ethics

Μετάβαση στο περιεχόμενο