Πρακτική Άσκηση Εαρ Εξαμ 2022-23 με Επιδότηση ΕΣΠΑ – αφορά το πρώην ΤΕΙ

Αφορά το πρώην ΤΕΙ  Διατροφής και Διαιτολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας που θα επιδοτηθούν με ΕΣΠΑ για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στο Εαρινό Εξάμηνο 2022-23   ( αφορά το πρώην ΤΕΙ) είναι 9 άτομα.

Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 01/04/2023 έως 30/09/2023.

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Εαρινό Εξάμηνο 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις  22/02/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/03/2023.

 Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

 «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.

 

 «ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.

  «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2023, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

 «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

 «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ ΕΕ2023 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ.

 

Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ΠΑ του Τμήματος.

Μετά την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  ΠΑ η οριστικοποίηση της επιλογής των φοιτητών ΠΑ του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος.

 

Σημειώνουμε, ότι για το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη θέση με αμοιβή (176,08€) και ασφάλιση για τον/την ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι 280€ μηνιαίως.

Η συμμετοχή του φορέα απασχόλησης, σύμφωνα με την ΥΑ 4241/127 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β/30-1-2019), διαμορφώνεται ως εξής:

1) Δημόσιος τομέας 176,08 €.

2) Ιδιωτικός τομέας 357,00 € (637,00€ – 280€) μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου.

 

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-06-20109, επισυναπτόμενο αρχείο), ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

ΕΝΤΥΠΑ

Στο eclass θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών στο Εαρινό Εξάμηνο 2023. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα κάθε εξάμηνο καθώς έχουν αλλάξει και περιέχουν νέες προσθήκες:

 1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
 3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή–Εργοδότη
 4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
 6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
 7. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

 

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα μας, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 

 ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις ΠΑ πρέπει να είναι αναρτημένες στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ και θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Πρακτική Άσκηση Εαρ Εξαμ 2022-23 με επιδότηση ΕΣΠΑ -Αφορά Φοιτητές ΔΙΠΑΕ-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Αφορά το Δι.Πα.Ε. (νέο πρόγραμμα σπουδών) 

 Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας που θα επιδοτηθούν με ΕΣΠΑ για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στο Εαρινό Εξάμηνο 2022-23  είναι 20 άτομα.

 • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΔΙΠΑΕ: 01/4/2023
 • Λήξη Πρακτικής Άσκησης ΔΙΠΑΕ: 31/8/2023

Αναφορικά με τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών ΠΑ του τρέχοντος εξαμήνου, Εαρινό Εξάμηνο 2023, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση- δήλωση, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του UniPortal, στο χρονικό διάστημα που ορίζει το ΓΠΑ στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις  22/02/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/03/2023. 

Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα: 

  «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.

 «ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.

   «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2023, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

  «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

  «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

 Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών ΠΑ ΕΣΠΑ ΕΕ2023 που θα χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ, με τη μοριοδότησή τους, ανεξάρτητα αν οι αιτήσεις ΠΑ είναι περισσότερες ή όχι από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ.

Μετά την ανάρτηση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, αφού εφαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών ΠΑ, θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η ορισμένη από τη Συνέλευση του Τμήματος Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων ΠΑ του Τμήματος.

Μετά την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης  ΠΑ η οριστικοποίηση της επιλογής των φοιτητών ΠΑ του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Συνέλευσης του τμήματος.

 

Η αποζημίωση των φοιτητών από το πρόγραμμα είναι 280€ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση ενώ προσαρμόζεται αναλογικά για την μερική απασχόληση. 

Σημειώνουμε, ότι  ο φορέας απασχόλησης δεν θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή στον φοιτητή ΠΑ είτε πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ενώ η ασφάλιση κατά επαγγελματικού κινδύνου, θα βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα απασχόλησης και όχι το ΔΙΠΑΕ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι αναπροσαρμόστηκε το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης από 10,11€ σε 10,90€ (43,58€ * 25=1089,50€ * 1%=10,90€).

Σε συνέχεια ηλεκτρονικού μηνύματος της Διαχειριστικής Αρχής, στις 20-9-2019, σας ενημερώνουμε ότι αρχής γενομένης από 1-10-2019 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 2639/28-06-20109, επισυναπτόμενο αρχείο), ο φορέας απασχόλησης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ την έναρξη πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή μέσω των Εντύπων Ε 3.5 ΟΑΕΔ και Ε 4 στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

 

ΕΝΤΥΠΑ

ΣΤΟ eclass θα βρείτε τα επικαιροποιημένα έντυπα για τη διαδικασία τοποθέτησης των φοιτητών του νέου προγράμματος σπουδών στο Εαρινό Εξάμηνο 2023. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τα επισυναπτόμενα έντυπα καθώς έχουν αλλάξει και περιέχουν νέες προσθήκες:

 1. Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Φοιτητή
 2. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης από τον Εργοδότη
 3. Ενημερωτικό έντυπο Φοιτητή–Εργοδότη
 4. Αίτηση Φοιτητή στη Γραμματεία ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για προστασία προσωπικών Δεδομένων.
 6. Δήλωση Μοριοδότησης ωφελούμενου – Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση
 7. Δήλωση Φορέα Απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ

Τα έντυπα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την ιστοσελίδα ΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://praktiki.teithe.gr/entypa-foithth/

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν ΠΑ στο Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πρέπει να έχουν Τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς.

Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου-φοιτητή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο στην ενδεχόμενη λίστα συνδικαιούχων.

 ΑΤΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις ΠΑ πρέπει να είναι αναρτημένες στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ και θα πρέπει να προηγείται η αντιστοίχιση στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ (atlas.grnet.gr) προκειμένου να εκδοθεί η Σύμβαση Εργασίας Φοιτητή.

 

Πρόσκληση σε Αιμοδοσία

Το Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης, Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Εθελοντική αιμοδοσία,

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 από 9πμ έως 1μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σας παρακαλούμε να συστήσετε σε όλους τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε να συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία προκειμένου να ενισχυθεί η τράπεζα αίματος για να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και φοιτητές.
Η προσφορά αίματος αποτελεί κορυφαία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η άμεση εξεύρεση αίματος συντελεί καθοριστικά στην έγκαιρη και αίσια έκβαση πολλών περιστατικών και απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την αγωνία και το άγχος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν απαραίτητα τον ΑΜΚΑ και να έχουν μαζί την Αστυνομική τους Ταυτότητα.

.«Το αίμα είναι ζωή! Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε την σημασία αυτής της προσφοράς.
Δώστε αίμα, δώστε ζωή με το αίμα σας!!»
Οδηγίες πριν και μετά την αιμοδοσία στην ιστοσελίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-02-2023 ΚΑΙ ΏΡΑ 12:00 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΑΕ.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΖΟΟΜ 7.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ECLASS ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑ.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο 2022-2023 ξεκινούν την Δευτέρα 20/2/2023 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σχετικά με την παρακολούθηση των εργαστηρίων και το διαχωρισμό των φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες θα ενημερωθείτε από τους αρμόδιους καθηγητές (π.χ μέσω e-class).

H δήλωση των μαθημάτων στην πλατφόρμα uniportal, για το Εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 3/3/2023 έως 15/3/2023 (θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση). Επισημαίνουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι με τη δήλωση μαθημάτων στο Uniportal γίνεται αυτομάτως και η εγγραφή σας στο εαρινό εξάμηνο 2023.

2η Ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα ERASMUS

Ενημέρωση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας αναφορικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ του ΔΙΠΑΕ επικεντρώνοντας στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ του Τμήματος και Ερευνητικών Ιδρυμάτων Υποδοχής

Ημ/νια & ώρα: Πέμπτη 16/02/2023, 11.00πμ

Τόπος: διαδικτυακά στην αίθουσα zoom 3

Εισηγητές: Δρ. Μ. Τερζίδης και Δρ. Κ. Καραστογιαννίδου

Διάρκεια: 30′

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα /ERASMUS

Όσοι φοιτητές/ φοιτήτριες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κινητικότητα για σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 να έρθουν σε επαφή με το Γραφείο Erasmus μέσω email (Erasmus.out@the.ihu.gr), ώστε να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να μετακινηθούν, δηλώνοντας έως 3 Ιδρύματα που τους ενδιαφέρουν και συνεργάζεται το Τμήμα μας, ώστε να κάνουνε το/ τα nomination/ nominations.

Η λίστα με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα, βρίσκεται στο κεντρικό site που λειτουργεί το Πρόγραμμα Erasmus+ (www.ihu.gr– Πανεπιστημιακές Μονάδες- Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα- Tab: Erasmus+- Συνεργαζόμενα Ιδρύματα).

Σχετικές διευκρινήσεις θα γίνουν στην ενημερωτική συνάντηση της Δευτέρας 13/02/2023, ώρα 20:30, αίθουσα 2 στο zoom.

Συνάντηση Erasmus Students Network: Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Το Erasmus Student Network σε προσκαλεί ξανά να γίνεις κι εσύ μέρος του Erasmus community της Θεσσαλονίκης!

Ετοιμάσου για ένα από τα πιο αξέχαστα εξάμηνα καθώς:

    θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που επέλεξαν την πόλη σου για να ζήσουν αυτήν την (ομολογουμένως) «One life in a year» εμπειρία που λέγεται Erasmus,
    •θα δημιουργήσεις νέες φιλίες με άτομα από όλο τον κόσμο,
    •θα συμμετέχεις σε πολλά events,
    •θα προσφέρεις στην κοινωνία μέσω διαφόρων δράσεων,
    •θα βοηθήσεις άτομα από άλλες χώρες να νιώσουν σαν στο σπίτι τους σε ένα άγνωστο για αυτούς περιβάλλον, και παράλληλα
    •θα ζήσεις το δικό σου déjà vu, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές από τη δική σου εμπειρία κινητικότητας!

Εάν έχασες την πρώτη μας συνάντηση, έλα να μας γνωρίσεις στο Meet ESN Thessaloniki vol2 και να μάθεις πως μπορείς να συμμετέχεις ενεργά στις δράσεις μας και να να ζεις το Erasmus… στην πόλη σου!
Πότε; Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 19:00
Που; Στο Ποδήλατο , Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 7, Θεσσαλονίκη (πίσω από την Ροτόντα)

H σελίδα του event στο facebook :

https://www.facebook.com/events/668177058393656

Το ESN είναι ενεργό σε περισσότερα από 1000 Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε 43 χώρες. Είμαστε περίπου 15.000 μέλη, τα οποία προσφέρουμε καθημερινά σε εθελοντική βάση τις υπηρεσίες μας σε περισσότερους από 350.000 φοιτητές (εισερχόμενους και εξερχόμενους).

Είμαστε φοιτητές σαν εσένα και πολλοί από εμάς μετακινηθήκαμε μέσω του προγράμματος Erasmus, βιώσαμε την μαγεία του και πλέον με την σειρά μας θέλουμε να βοηθήσουμε τους φοιτητές που έρχονται στην Θεσσαλονίκη να την ζήσουν και αυτοί.

#thesserasmus

Where the magic happens.

Δεν μπορείς να έρθεις στην συνάντησή μας;

Κράτα επαφή με το ESN IHU στην σελίδα μας στο facebook και στο αντίστοιχο προφίλ στο Instagram…

https://www.facebook.com/groups/248064999237379/

           Instagram σελίδαESN IHU

https://www.instagram.com/esn_ihu/

Ή έλα να μας γνωρίσεις από κοντά είτε από το γραφείο μας είτε σε ένα από τα πολλά events που οργανώνουμε, σε εβδομαδιαία βάση! ·

Σελίδα για τα event που διοργανώνουμε

https://www.facebook.com/ESNThessalonikiEvents

Η εκδήλωση θα καταγραφεί με φωτογραφίες και βίντεο. Με την παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή συμφωνείτε για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με τη δημοσίευση των φωτογραφιών και των βιντεοσκοπήσεων.

Η δημοσίευση των καταγραφών της εκδήλωσης θα γίνει σε δημόσια προσβάσιμο δικτυακό τόπο.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των Δεδομένων μπορεί να ανακληθεί με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον DPO του ESN Greece (dpo@esngreece.gr).

Φιλικά,

ESN IHU Thessaloniki

Ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα ERASMUS

Την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για την κινητικότητα ERASMUS.

Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις δράσεις Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές ή για Πρακτική Άσκηση – After Placement του Προγράμματος Erasmus+ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην κινητικότητα θα γίνουν το προσεχές διάστημα εντός του εαρινού εξαμήνου 2022-2023.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 2 του zoom.

Μετάβαση στο περιεχόμενο