Πτυχίο / Παράρτημα Διπλώματος

Πτυχίο

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οδηγεί στην λήψη του Πτυχίου. Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για την λήψη πτυχίου είναι σαράντα (40), καλύπτοντας τουλάχιστον 240 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ο πτυχιούχος φοιτητής μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από την Γραμματεία Πιστοποιητικό Αποφοίτησης και Αναλυτική Βαθμολογία των μαθημάτων.

Οι φοιτητές ενημερώνονται έγκαιρα από τις Ανακοινώσεις της Τμήματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιείται 2 ή 3 φορές το χρόνο.

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement)

Με την ολοκλήρωση του Σπουδών τους, οι φοιτητές παραλαμβάνουν το Diploma Supplement (Παράρτημα Διπλώματος) στην Αγγλική γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος συντάχθηκε βάση υποδείγματος που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO / CEPES.

Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία, και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση.