Κλινική Διατροφή

Αντικείμενο της ειδίκευσης αποτελεί η παρουσίαση εξειδικευμένων και προηγμένων εννοιών που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διατροφής και ασθένειας, την τροποποίηση των μεταβολικών μηχανισμών και των μεταβολικών απαιτήσεων, καθώς και την επίδραση των αλλαγών αυτών στον προσδιορισμό των διατροφικών αναγκών των ασθενών.

Στα πλαίσια της ειδίκευσης, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία (μεθόδους) και τους δείκτες αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης του ασθενούς για την έγκαιρη αναγνώριση του διατροφικού κινδύνου και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαιτητικής παρέμβασης.

Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδίκευσης αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις παθολογικές καταστάσεις που θα συναντήσουν στον χώρο εργασίας τους.