ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία»

Γνωστικό Αντικείμενο

Σκοπός του ΠΜΣ «Διατροφή και Διαιτολογία» είναι

  • η παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση με εξειδικευμένες γνώσεις που θα εφαρμοστούν στη διαχείριση και στο σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο
  • η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης με σκοπό να βελτιωθεί η δυνατότητα συνεργασίας των φοιτητών με επαγγελματίες άλλων κλάδων του χώρου της Υγείας, του Αθλητισμού, του Τουρισμού αλλά και της βασικής έρευνας
  • η ενίσχυση της έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και την προαγωγή νέων και διεπιστημονικών συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της Διατροφής
  • η δημιουργία ισχυρού υπόβαθρου στην επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας για αποφοίτους άλλων επιστημών

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε νευραλγικούς τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλα τα πεδία των Επίστημών Διατροφής & της Διαιτολογίας.

Πτυχιούχοι που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης των επιστημονικών κλάδων Διατροφής και Διαιτολογίας, Επιστήμων Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών και Βιολογικών Επιστημών, Ελληνικών, ή αναγνωρισμένων στη χώρα τους Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 50 φοιτητές και στους δύο κύκλους φοίτησης, κατά προτίμηση 25 σε κάθε κύκλο, με δυνατότητα απόκλισης.

Τομείς απασχόλησης Αποφοίτων

Το ΠΜΣ παρέχει χρήσιμες γνώσεις σε πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν :

  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, είτε σε συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, είτε σε τουριστικές μονάδες.
  • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης.
  • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε αθλητικούς οργανισμούς, γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας.
  • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε τουριστικούς οργανισμούς, παρέχοντας πληροφορίες και προσφέροντας διαιτολόγια βασισμένα στη Μεσογειακή Διατροφή.
  • Σε δημόσιους φορείς Υγείας, σε αθλητικά κέντρα και δημόσιους φορείς προώθησης του Τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, έχουν τη δυνατότητα προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε συναφή αντικείμενα.

Χρονική διάρκεια

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε δύο κύκλους: Εντατικό και Τμηματικό.

Για τον Εντατικό Κύκλο η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ, ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Για τον Κύκλο Τμηματικής φοίτησης η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Πρόγραμμα παραδόσεων

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του ΠΜΣ από επαγγελματίες, οι παραδόσεις γίνονται τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και δεν υπερβαίνουν τις 6 ώρες παρακολούθησης ανά ημέρα (4 την Παρασκευή το απόγευμα).

Τέλος φοίτησης

Το τέλος φοίτησης ορίζεται στα 4.000€ και διατίθεται για να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, στον τελικό προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί η δωρεάν φοίτηση του 30% των συμμετεχόντων που απαλλάσσεται των τελών φοίτησης.

Οδηγός Σπουδών

Δείτε τον οδηγό σπουδών του ΠΜΣ: