Δυνατότητα Εξ΄ Αποστάσεως Πρακτική Άσκηση – Τηλεργασία

Σύμφωνα με τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β. Διγαλάκη, Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•       η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
•       το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,
•       εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της  εξ αποστάσεως διεξαγωγής παρακαλείσθε εφόσον συνεχίσετε την πρακτική σας άσκηση εξ αποστάσεως, να προωθήσετε την επισυναπτόμενη Βεβαίωση Τηλεργασίας στους Φορείς Aπασχόλησης σας προς συμπλήρωση και υπογραφή.

Στη συνέχεια, οφείλετε  να αποστείλετε τη Βεβαίωση αυτή στο nutrpractice@gmail.com, σε μορφή pdf  μέχρι και τη Δευτέρα 16-11-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εργασίας ισχύει αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση αυτής.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ  ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ  ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΠΑ.