Δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών εξ αποστάσεως υπό προϋποθέσεις

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές για τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. 383/10-11-2020 εγκυκλίου του Υφυπουργού κ. Β.  Διγαλάκη Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  Β΄4899) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (τηλεργασίας) υπό προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής. Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις με τη μέθοδο εξ αποστάσεως.

Όλοι οι φοιτητές που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση αυτό το διάστημα (Εαρινό Εξ 2020 και Χειμερινό Εξ  2020-21) να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς απασχόλησης και να τους ενημερώσουν για τη  δυνατότητα της τηλεργασίας.

Οι φορείς απασχόλησης να ενημερώσουν την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με την αποστολή email στη διεύθυνση: nutrpractice@gmail.com αν είναι εφικτή αυτή η επιλογή ή όχι.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος: Εγκύκλιος για τηλεργασία ΠΑ_91ΛΣt46ΜΤΛΗ-Δ65