Οδηγίες για την εξεταστική Σεπτεμβρίου

  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου (B ́ εξεταστική περίοδος 2019-20) θα πρέπει να εγγραφούν (αυτο-εγγραφή) στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα εξετάσεων: https://exams-minutr.the.ihu.gr/
    • Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων: Δευτέρα 31/8/2020
  • Σε περίπτωση που φοιτητές θα επανεξεταστούν σε μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στην Εξεταστική Ιουνίου, δε χρειάζεται επανεγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα
  • Με εξαίρεση τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνουν την υποσημείωση “σε συνεννόηση”, όλες οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Zoom 1
  • Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάθε μαθήματος θα δοθούν, όπου χρειάζεται, από τους διδάσκοντες στις πλατφόρμες moodle.teithe.gr & apps.nutr.ihu.gr/eclass